Teoksen luvaton käyttö

MITEN TUNNISTAN TEOSVARKAUDEN JA MITÄ VOIN TEHDÄ

 • Käänny ongelmatilanteissa liiton lakineuvonnan puoleenLöydät yhteystiedot täältä.
 • Tekijänoikeudella suojataan itsenäisiä ja omaperäisiä, tekijänsä luovuutta ilmentäviä teoksia. Tällaisia eivät ole niin sanotut sähketyyppiset uutiset, jotka ilman taiteellisia tehokeinoja tai tieteellistä analyysia selostavat tapahtumia koti- tai ulkomailla. Valokuvat saavat aina suojaa.
 • Teoskynnyksen ylittävän artikkelin sanatarkka kopioiminen alusta loppuun ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta on juttuvarkaus.
 • Se, että tekijänoikeuden haltijan nimi mainitaan luvatta kopioidun tekstin tai kuvan yhteydessä, ei tee teoksen luvattomasta käytöstä sallittua.
 • Sitaattioikeuden nojalla toisen teoksesta saa ottaa suoriakin lainauksia hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Sitaatin on oltava asiallisessa yhteydessä lainaavaan tekstiin. Sitaatin sallittu pituus ratkaistaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon mm. lainatun ja lainaavan tekstin kokonaispituus, lainaajan oma panos ja sitaatin tarkoitus. Koko teoksen siteeraaminen ei ole sallittua. Artikkeli ei saa myöskään koostua pelkästään sitaateista. Siteerattaessa lähde on aina mainittava.
 • Ideat, aiheet ja tiedot eivät saa suojaa. Samasta aiheesta voi kirjoittaa monta eri artikkelia ja ottaa monta eri valokuvaa. Tekijänoikeus suojaa luovan työn lopputulosta eli kirjoitetussa tekstissä sanavalintoja ja tekstin rakennetta.
 • Toisen tekstin ns. vapaa muuntelu on sallittu. Rajanveto plagiaatin ja vapaan muunnelman välillä on vaikea. Toisen teoksen sanamuotojen ja rakenteen orjallinen jäljittely on plagiointia. Mitä enemmän uusi teksti poikkeaa alkuperäisestä, sitä vaikeampaa rajanveto on.
 • Jutun julkaiseminen ilman tekijän nimeä tai tekijän taiteellista arvoa loukkaavassa muodossa tai asiayhteydessä voi loukata myös tekijän moraalisia oikeuksia.

MITÄ TEEN JOS TEOKSENI ON VARASTETTU?

 • Lähetä lasku tai vaadi korvausta. Tekijänoikeuslain mukaan tekijä on oikeutettu kohtuulliseen hyvitykseen teoksensa luvattomasta käytöstä (myös silloin, kun käyttäjä ei ole tiennyt, että käyttö on luvatonta). Kohtuullinen hyvitys on sama hinta kuin se, millä käyttöoikeus olisi ollut luvallisesti ostettavissa. Jos teosta on käytetty tahallisesti tai tuottamuksesta, on hyvityksen lisäksi suoritettava korvaus muustakin menetyksestä, myös kärsimyksestä ja muusta haitasta. Korvattavia vahinkoja voivat olla esim. tekijältä saamatta jäänyt ansio, tekijälle aiheutunut kärsimys asian selvittämisen liittyneet selvittely- ja valvontakustannukset tai muut vastaavat tekijälle loukkauksen johdosta aiheutuneet korvattavat kustannukset.
 • Jos olet Journalistiliiton jäsen, liitto voi auttaa korvaussaatavan perinnässäLöydät liiton yhteystiedot täältä.
 • Voit tehdä myös rikosilmoituksen. Tekijänoikeusrikkomuksesta (tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tehdystä tekijänoikeutta loukkaavasta käytöstä) on rangaistuksena sakkoa. Jos loukkaus on tehty ansiotarkoituksessa ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan haittaa tai vahinkoa oikeudenhaltijalle, kyseeseen voi tulla myös tekijänoikeusrikos, josta rangaistuksena on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.