Työntekijä vai yrittäjä?

Mitä eroa on työntekijällä ja yrittäjällä?

OLETKO TYÖNTEKIJÄ VAI YRITTÄJÄ? MITÄ EROA NIILLÄ ON?

– Media-alalla freelancerit tekevät työtä pääasiassa yrittäjinä.

– Mistä tiedät, oletko työsuhteessa vai työskenteletkö yrittäjänä? Merkitystä on sillä, päätätkö itse kenelle työtä teet, miten työsi teet ja miten itse hinnoittelet työsi.

Freelancerina toimimisen ja työsuhteessa työskentelyn eroja ovat esimerkiksi:

Freelancerilla on yrittäjänä vapaus valita asiakkaansa ja se, mitä töitä asiakkaalle tekee! Journalistiliiton tutkimusten mukaan tärkeä syy freelancerina toimimiseen on juuri vapaus, jonka freelancerius tuo.

FREELANCERIN ASEMA JA SOSIAALITURVA

Freelancerin asema poikkeaa monilla tavoilla työsuhteisesta työntekijästä. Yrittäjänä freelancerin asema on monilla tavoilla heikompi. Tämän takia on tärkeää, että freelancer kykenee hinnoittelemaan työnsä niin, että yrittämiseen liittyvät kulut, vastuut ja yrittäjäriski tulevat katetuiksi.

Ota nämä asiat huomioon, jos harkitset ryhtymistä freelanceriksi:

Ei työlainsäädännön suojaa! 

Koska freelancer ei ole työntekijä, asiakas voi päättää freelancerin sopimussuhteen asiaa mitenkään perustelematta.

Työsopimukset eivät koske freelanceria

Freelancer neuvottelee sopimusehtonsa suoraan asiakkaan kanssa. Freelanceria suojaa ainoastaan yleinen liiketoimintaa sääntelevä lainsäädäntö (esimerkiksi sopimuksia koskeva oikeustoimilaki).

Ei palkallisia lomia

Freelancerin on lomailtava omalla kustannuksellaan ja laskutettava tarpeeksi, jotta hänellä on varaa pitää lomaa. Lomailua varten tarvittavat kulut on kyettävä siirtämään asiakkailta laskutettaviin palkkioihin.

Ei työnantajan sairaslomakorvauksia

Freelancer on oikeutettu Kelan sairauspäivärahaan. Asiakas ei ole velvollinen maksamaan sairastuneelle freelancerille palkkiota, vaan maksaa ainoastaan valmiista työstä.

Ei työntekijän eläketurvaa

Freelancer on velvollinen huolehtimaan itse eläkevakuutuksestaan eli ottamaan YEL-vakuutuksen.

Ei työnantajan vakuutuksia

Freelancer on velvollinen huolehtimaan itse vakuutusturvastaan. Journalistiliiton jäsenenä freelancerille on liiton ottamat vakuutukset, esim. oikeusturva-, vastuu- ja tapaturmavakuutus.

Ei ole verovapaita luontoisetuja

Freelancerilla ei ole työnantajan tarjoamia etuja (kuten auto- tai puhelinetu), sillä hän on itse oma työnantajansa.

Omat työvälinekustannukset

Freelancer hankkii ja maksaa itse omat työvälineensä. Työvälineiden hinta ja niiden ylläpito pitää pystyä kattamaan palkkioilla, eli oman liiketoiminnan tuotoilla.

Yrittäjäriski!

Yrittäjän vapauden kääntöpuolella on yrittäjäriski. Tehdyt sopimukset on pidettävä, ja liian halvan tarjouksen tehnyt freelancer voi jopa tehdä tappiota. Sopimuksen hinnan neuvotteleminen uudelleen vaatii aina toisen osapuolen yhteistyöhalua.

Päätoimisella yrittäjällä ei ole oikeutta työttömyysturvaan

Päätoimisesti työskentelevä freelancer ei voi saada työttömyyskorvausta. Freelancer voi liittyä vain yrittäjien työttömyyskassaan. Työttömyysturvan piiriin pääseminen vaatii pääsääntöisesti yritystoiminnan lopettamista.

OIKEA FREELANCER VAI NÄENNÄISYRITTÄJÄ?

Näennäisyrittäjä on freelancer, joka työskentelee toimeksiantosopimuksella, mutta jota asiakas kohtelee käytännössä samalla tavalla kuin työntekijää.

Näennäisyrittäjän tunnusmerkkejä ovat:

Asiakas velvoittaa freelancerin työskentelemään tietyssä paikassa tiettyyn aikaan.

Oikean freelancerin tapauksessa asiakas on kiinnostunut vain lopputuloksesta.

Asiakas johtaa sekä valvoo freelancerin työtä aktiivisesti.

Oikean freelancerin tapauksessa asiakas tilaa työn, mutta on kiinnostunut vain lopputuloksesta, ei miten lopputulos on tehty. Freelancer päättää itse, miten työnsä järjestää, suunnittelee ja tekee.

Asiakas vaatii freelanceria ottamaan vastaan kaikki tarjotut tilaukset.

Oikealla freelancerilla on mahdollisuus itse valita mitä työtä tekee.

Asiakas kieltää freelancerilta työskentelyn toisille toimeksiantajille.

Oikealla freelancerilla on mahdollisuus valita asiakkaansa vapaasti.

Asiakas ei maksa asianmukaista korvausta.

Freelancerin työstä maksettavan korvauksen määrässä on otettava huomioon eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut. Näiden maksujen suorittaminen näkyy työn hinnoittelussa. Nämä maksut pitää huomioida oman työn hinnoittelussa.

Tiivistetysti voidaan sanoa, että jos asiakas vaatii freelancerilta samanlaista työnjohdon ja valvonnan alaisena toimimista kuin työntekijältä, eikä anna freelancerin harjoittaa vapaasti yritystoimintaa, kyseessä on free-toimeksiantosuhteeksi naamioitu työsuhde. Tällaisessa tilanteessa freelancerilla on oikeus vaatia toimeksiantosuhteen muuttamista työsuhteeksi ja asiakkaan on vastattava työnantajavelvoitteistaan.