Oikeuksista neuvottelu

Neuvottele omista tekijänoikeuksistasi! Luovan työn tekijällä on mahdollisuus kohtuulliseen  korvaukseen oman teoksensa käytöstä.

Tekijän suojaksi on säädetty, että luovutuksensaajan oikeudesta muuttaa teosta tai luovuttaa oikeudet edelleen toiselle on aina nimenomaisesti sovittava.

Erikseen on vielä todettu se asia, ettei teoskappaleen luovuttamiseen sisälly tekijänoikeuden luovutusta. Se, joka saa lahjaksi taideteoksen, ei saa valmistaa siitä postikortteja.

Laissa on tahdonvaltaisia säännöksiä kustannussopimuksesta ja sopimuksesta teoksen julkisesta esittämisestä. Säännökset kuitenkin syrjäytyvät, jos asioista on sovittu toisin.

Sopimusvapaus tarkoittaa sopimuksen sisällön vapauden lisäksi sitä, että sopimukset voivat olla sekä kirjallisia, suullisia tai sähköisessä muodossa. Vaikka suullinen sopimuskin on siis sopimus ja täysin pätevä, on asioista syytä aina sopia kirjallisesti, koska suullisia sopimuksia on hankala näyttää toteen.

LUOVUTUKSEN LAAJUUS JA MUITA SOPIMUSOIKEUDELLISIA TERMEJÄ

Tekijänoikeus voidaan luovuttaa kokonaan tai osittain. Sopimukseen voidaan siis ottaa erilaisia rajoituksia: voidaan sopia esim. tietystä käyttötarkoituksesta, tiettynä aikana ja tietyllä alueella. Tavallisimpia luovutuksen laajuutta kuvailevia sopimustermejä ovat

  • Kertajulkaisuoikeus: Kertajulkaisuoikeuden nojalla teos saadaan julkaista yhden kerran sovitussa välineessä.
  • Ensijulkaisuoikeus: Teosta ei saa aikaisemmin julkaista muualla.
  • Yksinoikeus: Tekijä ei voi enää luovuttaa teosta julkaistavaksi muualle tai julkaista sitä itse.
  • Jatkuva käyttöoikeus: Teosta saa käyttää sovittuun tarkoitukseen useampia kertoja.
  • Kaikki oikeudet: Tekijä luovuttaa kaikki kaupalliset oikeudet teokseen. Selvyyden vuoksi on syytä mainita, sisältyykö luovutukseen oikeus luovuttaa oikeudet edelleen kolmannelle sekä teoksen muunteluoikeuden rajat. Moraaliset oikeudet pysyvät tekijällä.

Sopimuksessa ei tietenkään tarvitse käyttää edellä mainittuja termejä. Jos toisen osapuolen laatimassa sopimuksessa käsitteet ovat vieraita, on syytä kysyä, mitä sopimuskumppani on niillä tarkoittanut. Selvyyden vuoksi tarkennukset on hyvä kirjata sopimukseen.

KORVAUKSELLA VAI ILMAN?

Korvaus voi olla esimerkiksi palkan osa (ei kuitenkaan vähimmäispalkkaan sisällytetty!), vuosittain maksettava vakiosumma, yksittäisiin aineiston käyttötapahtumiin perustuva tai kertakorvaus.

Kertakorvaus ei ole suositeltava, koska ajan myötä ja uusien käyttötapojen ilmaantuessa se muuttuu helposti kohtuuttomaksi.

KOHTUULLISTA VAI EI?

Tekijänoikeuden luovutussopimuksen ehtojen on oltava kohtuullisia ja tekijällä on oikeus saada teoksen hyödyntämisestä korvaus, joka on ”asianmukainen ja oikeasuhteinen”.

Korvauksen asianmukaisuutta ja oikeasuhtaisuutta määriteltäessä otetaan huomioon

  • lisensioitujen tai siirrettyjen oikeuksien tosiasialliseen tai mahdolliseen taloudelliseen arvo
  • tekijän tai esittävän taiteilijan panostus koko teoksessa tai muussa suojatussa aineistossa
  • kaikki muut tapauksen olosuhteet, kuten markkinakäytännöt tai teoksen tosiasiallinen hyödyntäminen

Oikeuskäytäntöä korvauksen suuruudesta ei toistaiseksi ole.

TEINKÖ HYVÄN SOPIMUKSEN?

Jotta tekijä voi arvioida saamansa korvauksen suuruutta, on tekijän saatava sopimuskumppaniltaan tiedot siitä, miten teosta on hyödynnetty kaupallisesti ja ei-kaupallisesti. Selvitys tulee antaa säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Selvityksessä pitää kertoa, miten teosta on hyödynnetty, kuinka paljon rahaa tilaaja on siitä saanut ja kuinka paljon tekijälle maksetaan korvauksia.

Jos selvitys osoittaa, että tekijän saama korvaus on liian vähäinen, on tekijällä oikeus vaatia sopimuskumppaniltaan lisäkorvausta.

Kohtuuttomia sopimusehtoja (voivat olla muutakin kuin korvaus) voidaan myös sovitella tuomioistuimessa.

ONGELMATILANTEET

Tekijänoikeuslaki suojaa tekijää. Sopimuksia tulkittaessa katsotaan luovutetun vain ne oikeudet, joista on selkeästi sovittu. Sen, joka vetoaa luovutettuun oikeuteen, on pystyttävä osoittamaan, että oikeus on luovutettu.

Tekijänoikeuslain mukaan teosta ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa käyttänyt on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen. Velvollisuus hyvityksen maksamiseen ei riipu siitä, tiesikö käyttäjä loukkaavansa toisen oikeutta teokseen.

Jos teosta käytetään tahallisesti tai tuottamuksesta, hyvityksen lisäksi on suoritettava korvaus kaikesta muustakin haitasta tai menetyksestä, joka tekijälle on väärinkäytöstä koitunut.

Lue lisää ongelmatilanteista: Mitä tehdä jos juttuani tai kuvaani käytetään luvatta? 

Ole ensin yhteydessä siihen, joka käyttää työtäsi.

Jos tarvitset apua tekijänoikeusasioissa, ota yhteyttä liittoon. Katso lakineuvontamme yhteystiedot täältä.