Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta tuli voimaan joulukuun alussa 1999. Laki sääntelee viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa.

Perustuslain 12§ mukaan mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen julkisista asiakirjoista. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei erikseen toisin säädetä. Suomessa vallitsee siis julkisuusperiaate. Tiedonsaantia ei saa rajoittaa ilman laillista perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeen.

Kun sananvapaus takaa jokaiselle oikeuden julkistaa ja vastaanottaa viestejä, julkisuuslain tarkoitus on turvata kansalaisten ja joukkoviestimien mahdollisuus saada tietoja viranomaisten toiminnasta.

Nykyään ei riitä pelkästään se, että viranomainen antaa halutun tiedon sitä pyydettäessä, vaan julkisuuslain 20 pykälässä säädetään myös viranomaisen aktiivisesta velvollisuudesta tuottaa ja jakaa tietoa.