Olovlig användning av ett verk

Misstänker du att din text eller bild använts utan tillstånd?

Upphovsrätten skyddar litterära och konstnärliga verk. För att åtnjuta skydd skall ett verk nå upp till så kallad verkshöjd, det vill säga uppfylla kriterierna för verk. Ett skyddat verk är ett egenartat resultat av upphovsmannens skapande arbete. Till verk räknas inte så kallade telegramnyheter, som saknar analys eller konstnärliga effekter. Telegramnyheter refererar händelser i hemlandet eller utomlands. Bilder skyddas alltid av upphovsrätten.

När man utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren ordagrant kopierar en artikel som uppfyller kriterierna för ett verk är det textstöld. Då hjälper det inte att nämna upphovsrättsinnehavarens namn i samband med texten eller bilden som kopierats utan tillstånd.

Man har rätt att citera andras verk och delar ur andras verk så länge man följer god sed och så länge den citerade texten har en ändamålsenlig längd och ingår i en saklig kontext.

Hur långt ett citat kan vara avgörs från fall till fall och man bör beakta både den text som lånats, den sammanlanga textlängden och citates betydelse. Det är inte tillåtet att citera ett helt verk och en artikel får inte enbart bestå av citat. När man citerar någon annan bör källan alltid nämnas.

Upphovsrätten gäller inte teman, idéer, metoder, principer, faktainnehåll eller intriger. Man kan skriva flera artiklar om samma tema och ta flera olika bilder av samma motiv. Upphovsrätten skyddar arbetets slutresultat, i skriven text handlar det om ordval och textens struktur.

Vad ska jag göra om min text eller bild blivit stulen?

Skicka en faktura eller kräv ersättning. Enligt upphovsrättslagen har upphosrättsinnehavaren, till exempel fotografen eller skribenten, rätt till en skälig ersättning om hennes eller hans text använts utan tillstånd. Det här gäller även i de fall där den som använt texten inte känt till att det är olagligt.

En skälig ersättning har inom branschen ansetts vara det dubbla mot vad man skulle ha fått om man sålt bilden eller texten med tillstånd. I vissa fall kan den som använt texten eller bilden utan tillstånd även tvingas betala ersättning för utrednings- eller övervakningskostnader, lidande, eller andra kostnader.

Ifall du är medlem i Journalistförbundet kan förbundet hjälpa dig att kräva ersättning.

Du kan även göra en brottsanmälan. Straffet för upphovsrättsförseelse är böter. Straffet för upphovsrättsbrott är böter eller högst två år fängelse.

Ifall du är osäker på om användningen av din text kränker din upphovsrätt kan du be om ett utlåtande från Upphovsrättsrådet. Ifall du är medlem i Journalistförbundets kan förbundet hjälpa dig med att skriva en begäran om utlåtande.