Hallitus lupaa monin eri keinoin tukea vastuullista mediaa ja vahvistaa Ylen asemaa. Hallitusohjelmassa luonnostellaan toimia myös vihapuhetta vastaan ja viitataan uusien digitaalisten alustojen mahdollisuuksiin nimenomaan vastuullisen journalismin jakelukanavana.

Ohjelmassa luvataan myös tiukentaa viranomaisten velvollisuutta noudattaa julkisuuslakia.

Erityisen laajasti Rinteen hallituksen ohjelmassa esitellään keinoja itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi.

”On hienoa lukea näitä media-alaa koskevia kirjauksia ja huomata, että kaikki tärkeimmät tavoitteemme ovat mukana hallitusohjelmassa. Se kertoo siitä, että meitä on kuunneltu, ja että tuleva hallitus pitää näitä asioita tärkeinä”, Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho sanoo.

”Seuraavaksi ryhdymme tekemään töitä sen eteen, että kirjaukset muuttuvat hyviksi käytännöiksi.”

Miten Journalistiliiton tavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa?

Jokaisen oikeus tietoon

Journalistiliitto: Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus vastaanottaa tietoa. Tieto on paras suoja valheita ja vihaa vastaan. Sosiaalisen median alustat on saatava vastuuseen niiden kautta jaetuista vihasisällöistä. Viranomaisille on turvattava riittävät resurssit näiden lakien valvomiseen.

Hallitusohjelma: Väärän tiedon ja valeuutisoinnin leviämistä ehkäistään edistämällä medialukutaitoa muun muassa opettajankoulutuksessa, kouluissa ja nuorisotyössä. Tietoisuutta hybridivaikuttamisesta lisätään. Vastuullisen journalismin toimintaedellytyksiä tuetaan erityisesti nuorten suosimien digitaalisilla alustoilla toimivien medioiden osalta.

Journalistiliitto: Journalistin uhkaaminen ei saa olla asianomistajarikos. Esitutkinta on voitava käynnistää myös työnantajan tekemän rikosilmoituksen perusteella. Näin työyhteisö voi puuttua uhkailuun.

Hallitusohjelma: Hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä. Turvataan edellä mainittujen rikosten torjuntaan ja selvittämiseen riittävät resurssit sekä osaaminen. Edistetään syrjintä- ja viharikostilanteen systemaattista seurantaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Median toimintaedellytysten varmistaminen

Journalistiliitto: Yleisradion rahoitus on pidettävä poliittisten suhdanteiden ulottumattomissa. Yleisradion tehtävät on säilytettävä nykyisen laajuisena ja suojassa poliittisilta intohimoilta.

Hallitusohjelma: Yleisradion riippumattomuus turvataan ja sen merkittävää roolia kaikkia suomalaisia palvelevana julkisena mediana vahvistetaan. Turvataan Yleisradion riittävä rahoitus.

Journalistiliitto: Sekä painettujen että digitaalisten lehtien ja kirjojen arvonlisävero on saatava pohjoismaiselle tasolle. Suora lehtituki on nostettava pohjoismaiselle tasolle.

Hallitusohjelma: Hallitus tukee sananvapautta ja demokratian toimivuutta vahvistamalla vastuullisen median toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä sekä kansalaisten tasavertaisia mahdollisuuksia saada luotettavaa tietoa ja sivistää itseään.

Työelämälainsäädäntö 2020-luvulle

Journalistiliitto: Itsensätyöllistäjille on saatava neuvotteluvaltaa työnteon ehtoihin ja palkkioihin. Ammattiliiton on voitava edustaa freelancereita neuvotteluissa. Palkansaajan kaltaisessa asemassa työskentelevät on tulkittava työsuhteisiksi. Sosiaaliturvan tulee olla kaikille yhtäläinen.

Hallitusohjelma: Selvitetään lainsäädännön muutostarpeita työn murroksen näkökulmasta (itsensätyöllistäjät, jakamis- ja alustatalous, uudet työn teettämisen muodot ja osuuskunnat). Työelämän epävarmuuden vähentämiseksi täsmennetään työsopimuslain työsopimuksen käsitettä siten, että työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi estetään. Parannetaan pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa.

Journalistiliitto: Työttömyysturvalakia on muutettava niin, että päivärahan työssäoloehtoa kerrytettäessä voi yhdistää itsensä työllistämistä ja palkkatyötä. Tällöin kaiken työn ottaminen vastaan on kannattavaa. Mallia kutsutaan yhdistelmävakuutukseksi.

Hallitusohjelma: Hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen. Työssä on otettava huomioon erityisryhmät, jotka nykyjärjestelmässä jäävät väliinputoajiksi. Uudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Helpotetaan palkkatyön, yrittäjyyden ja muiden tulomuotojen yhteensovittamista sosiaaliturvassa, eritoten työttömyysetuuksien osalta.

Uudistetaan soviteltua työttömyysturvaa siten, että työaikavalvonnan ulkopuolella olevat eivät jää sovittelun ulkopuolelle ja siten, että työajan erilainen kuukausittainen työrytmi kohtelee ihmisiä yhdenvertaisesti. Jatketaan yhdistelmävakuutuksen kehittämistä sosiaaliturvan uudistamisessa. Selvitetään vaihtoehtoja yrittäjien sosiaali- ja eläketurvan parantamiseen.

Julkisuuslaki

Journalistiliitto: Yleisen edun vuoksi yhteiskunnan on syytä luoda tehokkaita menettelytapoja, joilla väärinkäytösten paljastajia suojataan. Ns. whistleblower-direktiivi on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Esitystä tulisi kuitenkin vielä kehittää, jotta se todella suojelisi yleistä taloudellista etua, kitkisi korruptiota ja samalla tukisi sananvapautta ja yhteiskunnallista keskustelua kattavasti. Sananvapauden ydin on yleisön oikeus saada tietoa. Se koskee myös yhteiskunnallisia väärinkäytöksiä tai yleisen edun vastaisia toimia.

Hallitusohjelma: Korruptionvastaista toimintaa tehostetaan säätämällä ilmoittajan suojelusta (niin sanottu whistleblower-direktiivi) sekä lisäämällä läpinäkyvyyttä kaikessa päätöksenteossa.

Selvitetään tarve ajantasaistaa julkisuuslaki koskemaan asiakirjakohtaisuuden lisäksi tietoa laajemmin. Arvioidaan julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskemaan julkisen sektorin omistamia tai määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä.

Julkisuuslain noudattamista vahvistetaan tiukentamalla viranomaisten velvollisuutta julkisuuslain ja sitä koskevan oikeuskäytännön julkisuusmyönteiseen noudattamiseen sekä selvittämällä nykyistä selkeämmät seuraamukset lain rikkomisesta.