Uusimmat

Journalistiliitto ei kannata valtiovarainministeriön esitystä hallintarekisteröinnistä

Ehdotettu malli piilottaisi osakeomistukset, joita hallinnoidaan ulkomaisten pankkien kautta.

Journalistiliitto on 2.11. jättänyt lausuntonsa valtiovarainministeriön esitysluonnoksesta uudeksi arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi. Luonnosesityksen ydin on osakkeiden moniportaisen hallinnan, niin sanotun hallintarekisteröinnin salliminen suomalaisille osakkeenomistajille.

Nykyisin suomalaisten on omistettava suomalaisten yhtiöiden osakkeet suoran hallinnan kautta, jolloin oikea omistaja on tunnistettavissa arvo-osuusjärjestelmää ylläpitävässä arvopaperikeskuksessa. Tämä tieto on julkista.

Hallintarekisteröinnin avaaminen piilottaisi omistajatiedot. Valtiovarainministeriön esityksessä tätä korvaamaan on ehdotettu Patentti- ja Rekisterihallituksen operoimaa julkista järjestelmää, jonka kautta kansalaiset voisivat saada tiedot osakeomistuksista. Järjestelmään kerättäisiin tiedot kuitenkin vain suomalaisista pankeista, jolloin ulkomaisten pankkien kautta hallintarekisteröidyt osakeomistukset jäisivät piiloon.

Vaikka nykyisinkin osakeomistuksia on todennäköisesti piilotettu ulkomaisiin hallintarekistereihin, sen muuttaminen lailliseksi laskisi liiton käsityksen mukaan merkittävästi kynnystä omistusten piilottamiseen ja heikentäisi nykyistä osakeomistusten julkisuutta.

Valtiovarainministeriölle jättämässään lausunnossa liitto kiinnittää myös erikseen huomiota siihen, että valtiovarainministeriö pyrkii edelleen esittämään hallintarekisteröinnin avaamisen pakkona, joka seuraa viime syksynä voimaan tulleesta EU:n arvopaperikeskusasetuksesta. Muun muassa oikeusministeriö on lausunnossaan katsonut, ettei näin ole.

Lisätietoja:
Valtteri Aaltonen, SJL:n lakimies
050 525 8252 / valtteri.aaltonen(at)journalistiliitto.fi