Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Journalistiliiton vastaus Ensihoitoalan Liiton julkilausumaan

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry (SEHL) on julkilausumassaan edellyttänyt muun muassa Journalistiliitolta kannanottoa kuvaamiseen onnettomuuspaikoilla.

Julkilausumassaan SEHL ilmaisee huolensa ensihoito-, pelastus- ja poliisialan työtehtävien työturvallisuusriskeistä sekä potilaiden intimiteetin suojasta.

Journalistiliitto yhtyy SEHL:n huoleen ja muistuttaa, että onnettomuustilanteessa uhrien auttaminen on aina tärkeintä. Onnettomuuksien dokumentoimisella ei koskaan saa häiritä pelastustöitä eikä aiheuttaa riskiä lisävahingoille.

Journalistin työtä ohjaava eettinen normisto sisältää jo aiheeseen liittyviä lausumia. Journalistin ohjeiden kohta 28 kuuluu seuraavasti: ”Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.”

Hienotunteisuus korostuu myös Suomen Lääkäriliiton ja Suomen Journalistiliiton yhteisessä tiedotussuosituksessa (sivulla 10–11):

”Kun toimittaja hankkii tietoja onnettomuuksista ja kuolemantapauksista ja kertoo niistä, on hänen noudatettava erityistä hienovaraisuutta. Onnettomuuden uhrien haastatteleminen tai kuvaaminen ei saa lisätä heidän tai heidän omaistensa kärsimyksiä. Toimittajan on hankittava tietonsa avoimesti ja rehellisin keinoin. Julkisilla paikoilla, kuten sairaalan ala-aula, otettujen kuvien julkaisemiseen ei yleensä tarvita kuvatun lupaa.

Tiedotusvälineiden on noudatettava erityistä varovaisuutta ja hienotunteisuutta, kun ne julkaisevat ammattikuvaajien tai kansalaisten ottamia kuvia onnettomuuksien uhreista ja heidän omaisistaan.”

Journalistien ammattieettiset periaatteet koskevat ammattijournalisteja. SEHL:n huoli tuntuu koskevan ennen muuta lukijoiden ottamia kuvia ja sitä, että autoilijat vaarantavat onnettomuuspaikalla liikennettä. Lukijoiden kuvien julkaiseminen ja niistä maksettavat palkkiot ovat viime kädessä vastaavan toimittajan ja kustantajan päätöksiä, joten SEHL:n julkilausuma olisi hyvä toimittaa kommentoitavaksi myös Päätoimittajien yhdistykselle tai Sanomalehtien Liittoon.

Kansalaisten avun saaminen onnettomuustilanteissa on luonnollisestikin turvattava. Suomen Journalistiliitto haluaa kiinnittää huomiota myös onnettomuuspaikoilla työskentelevien journalistien työturvallisuuteen. Työsuojeluorganisaatioissa on varmistettava, että vaaratilanteessa työskenneltäessä jokainen journalisti on tietoinen turvallisista toimintatavoista. Tiedonvälityksen tarpeet voidaan turvata parhaiten varautumalla etukäteen mahdollisiin poikkeustilanteisiin.