Uutiset / 18.05.2010

YLE:ssä neuvottelutulos

Yleisradion ohjelmatyötä koskevassa tes-neuvottelussa saavutettiin maanantaina neuvottelutulos. YOT käsitteli tulosta tiistaina iltapäivällä ja suosittaa sopimuksen hyväksymistä Journalistiliiton hallituksessa.

Sopimus on kolmivuotinen. Palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1.10.2010 lukien 1,4 %:n yleiskorotuksella. Seuraavien vuosien 1.10.2011 ja 1.10.2012 palkankorotusprosentit jäivät myöhemmin neuvoteltaviksi. Mikäli korotuksista ei päästä yhteisymmärrykseen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa koko sopimuksen ko. ajankohtina kahden kuukauden irtisanomisajalla. Uudelleen neuvottelupöytään istutaan ensi vuoden elokuussa.

Neuvottelutulos on sangen pelkistetty, koska tekstipuolelle ei tehty suuria muutoksia. Neuvottelutuloksen syntymistä edesauttoi se, että neuvottelujen yhteydessä käytiin hyvin perusteellista keskustelua Ylen ja suomalaisten mediatalojen ansiokehityksestä verrattuna toisiinsa. Koska tähän ei löydy pikaista ratkaisua, eikä Ylen talous on epävarmalla pohjalla, on tätä keskustelua päätetty jatkaa. Tämä on ensimmäinen kerta sitten 1980-luvun lopun lakon jälkeen, kun asia on noussut oikealla tavalla neuvotteluissa esille.

Neuvottelutuloksen tekstipuolen kysymykset liittyivät molemmilla neuvotteluosapuolilla työssä jaksamisen edistämiseen sekä työn kuormittavuuden vähentämiseen ja sitä kautta työn terveellisyyden parantamiseen. Kokonaispalkkauksen periaatteita ja soveltamiskäytäntöjä käydään seuraavan sopimuskauden aikana yhdessä läpi, jotta kokonaispalkkausjärjestelmä saadaan vastaamaan sitä, mistä on yhdessä sovittu. Nykyinen käytäntö on kirjavaa.

SJL:n tekstiesitykset liittyivät työssä jaksamisen edistämiseen. Työnantajapuolen tekstiesitykset puolestaan liittyivät nekin työn terveellisyyteen mutta myös työn joustavuuteen. Keinot työn terveellisyyden parantamistavoitteeseen liittyen olivat kuitenkin varsin erisuuntaiset. Tästä johtuen neuvottelujen kuluessa esiin tulleet työ- ja lepoaikoihin liittyvät kysymykset päätettiin siirtää Yleisradion sisäiseen työryhmään jatkoselvittelyihin. Työryhmän määräaika päättyy ensi vuoden toukokuussa.

SJL:n esitykset liittyivät ilta- ja yötyön parempaan kompensaatioon, työnantajapuolen tavoitteena taas oli poistaa tai vähentää ilta- ja yötyöhön teettämiseen liittyviä rajoituksia. Molemmilla osapuolilla oli työvuorosuunnitteluun liittyviä, vastakkaisia tekstiesityksiä. Tavoitteena oli saada työvuorosuunnittelu rullaavaksi, jolloin vapaapäivien lisäksi myös työvuorot saataisiin paremmin tietoon jo etukäteen. Työnantajapuolen tavoitteena oli työn joustavuuteen liittyvät kysymykset myös työvuorosuunnittelussa. Myös ruokatunnin palkallisuudesta tai palkattomuudesta sekä Yleisradion erilaisista ruokatuntikäytännöistä keskusteltiin. Työ- ja lepoaikatyöryhmän työn pohjana ovat neuvottelussa esiin tulleet asiat, kuitenkin niin, että mahdollisuudesta työpäivän jakamiseen ei tulla edes keskustelemaan työryhmätyöskentelyssäkään. Työnantajapuoli taas ei suostune työryhmässäkään siihen, että säännöllisen työajan jälkeen tehtävä työ muuttuisi heti paremmin kompensoiduksi ylityöksi.

Pienemmät, neuvotteluissa hyväksytyt tekstiasiat liittyivät kouluttautumislomiin, vuosiloman laskentakaavan muuttamiseen puuttumatta loman pituuteen, alihankintakysymyksiin sekä henkilökohtaisen palkanosan kertymiseen äitiys- ja isyysvapaan aikana. Kehityskeskustelujen yhteydessä esimiehiä tullaan yhtiön puolelta muistuttamaan henkilökohtaisen palkanosan läpikäynnistä ohjelmatyöntekijän kanssa. Työehtosopimus myös editoidaan sopimuksen luettavuuden parantamiseksi, samassa yhteydessä käydään läpi työsuhteen ehtoihin liittyvä eritasoinen yhtiön sisäinen ohjeistus myös työehtosopimuksen ulkopuolelta. Lisäksi tehdään muutamia stilistisiä muutoksia.

Neuvottelutulosta arvioidaan tiistaina Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden (YOT) hallituksessa ja kesäkuun alussa Journalistiliiton hallituksessa. SJL:n hallituksella on liittovaltuuston antama valtuutus hyväksyä tai hylätä syntynyt neuvottelutulos.


Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.