Uutiset / 28.11.2011

Työttömälle oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana lisäpäivien perusteella

Kenellä on oikeus?

Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee työtöntä, joka täyttää kaikki alla mainitut ehdot. Hän on

• syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen

• täyttänyt 62 vuotta

• saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan lisäpäiviltä, kun työtön on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päi­vän enimmäisajan täyttymistä ja hänellä on enimmäisajan täyttyessä työeläkkeeseen oikeuttavia an­sioita vähintään viideltä vuodelta 20 viime vuoden aikana.

Eläkkeen hakeminen ja alkaminen

Vanhuuseläkettä on haettava. Hakemuslomakkeen saa työeläkelaitoksesta, Kelasta, Eläketurvakes­kuksesta sekä näiden internet-sivuilta. Hakemuksen voi jättää työeläkelaitokseen, Kelaan tai Eläke­turvakeskukseen. Eläkkeenhakijan on lisäksi pyydettävä työttömyyskassalta tai Kelalta todistus työt­tömyyspäivärahan saamisesta lisäpäiviltä. Todistus tulee toimittaa eläkehakemuksen käsittelevälle työeläkelaitokselle tai Kelalle.

Eläke voi alkaa hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sitä ei saa takautuen. Jos esi­merkiksi työtön täyttää 62 vuotta tammikuussa 2012 ja hän haluaa eläkkeen alkavan helmikuun alus­ta, hänen eläkehakemuksensa on oltava työeläkelaitoksessa, Kelassa tai Eläketurvakeskuksessa tam­mikuun loppuun mennessä.

Valintaoikeus eläkkeen ja työttömyyspäivärahan välillä

Työtön voi itse valita, hakeeko hän vanhuuseläkettä 62-vuotiaana tai myöhemmin. Jos hän ei halua hakea sitä, hänelle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta.

Ennen vuotta 1950 syntyneet työttömät

Ennen vuotta 1950 syntyneillä työttömyyspäivärahaa saavilla pitkäaikaistyöttömillä säilyy oikeus työttömyyseläkkeeseen. Jos ennen vuotta 1950 syntynyt henkilö täyttää työttömyyseläkkeen myön­tämisen edellytykset 62-vuotiaana, hänelle myönnetään kuitenkin työeläkelakien mukainen van­huuseläke vähentämättömänä työttömyyseläkkeen sijaan. Kela myöntää hänelle työttömyyseläk­keen, joka muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana.

Lisätietoa

Lisätietoja vanhuuseläkkeestä voi kysyä työeläkkeen osalta omasta työeläkelaitoksesta tai Eläketur­vakeskuksesta ja kansaneläkkeen osalta Kelasta. Työttömyyspäivärahasta ja lisäpäivätodistuksesta saa tietoa päivärahan maksajalta eli työttömyyskassasta tai Kelasta.

Kimmo Honkanen

etuuspäällikkö


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.