Journalistiliitto ja Åbo Akademi selvittivät liiton jäsenten kokemuksia etätyöstä pandemia-ajalta. Alkuvuonna jäsenille tehdyn tutkimuskyselyn mukaan etätyö näyttää lisänneen työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta.

– Työntekijöistä suurin osa arvosti erityisesti etätyön tuomaa joustoa arkeen ja työhön. Arki oli muuttunut yli puolella miellyttävämmäksi ja noin puolet vastaajista koki elämänlaatunsa parantuneen ja energiaa olevan aiempaa enemmän. He myös kokivat työskentelevänsä tehokkaammin etänä, kertoo Journalistiliiton juristi Tuomas Aalto.

Enemmistö vastanneista haluaisi jatkossa työskennellä merkittävissä määrin etänä myös koronapandemian jälkeen. Vain pieni osa halusi siirtyä kokonaan etätöihin tai kokonaan takaisin toimistoon.

– Niin sanotulle hybridimallille, jossa on mahdollisuus tehdä vuoron töitä etänä ja työpaikalla, näyttäisi olevan vahva kannatus, Aalto sanoo.

Jaksamiseen ja ergonomiaan panostettava etätyössä

Tutkimuksen mukaan etätyöllä on ollut myös toisenlaisia, hyvinvointia ja jaksamista haittaavia puolia.
– Kaksi kolmasosaa osallistujista koki vapaa-ajan ja työajan välisen rajan hämärtyneen, ja suurin osa vastanneista piti kollegoiden välisten sosiaalisten kontaktien puutetta suurena ongelma niin työn tekemisen ilon kuin työn laadun kannalta, Tuomas Aalto kertoo.

– Tämä sosiaalisten kontaktien puute on vähän huolestuttavaa. Aikaisempi tutkimus toimittajien työskentelystä erityyppisissä kriiseissä on näyttänyt, että hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että toimittaja voi keskustella työstään kollegojen kanssa. Toivottavasti mediatalot muistavat panostaa tähän sitten kun tilanne normalisoituu, Åbo Akademin mediatutkija Klas Backholm sanoo.

Huomattavaa on myös, että vastanneista noin 40 prosenttia oli tehnyt aiempaa enemmän ylitöitä sekä työtä, jota ei merkitä työaikakirjanpitoon. Valtaosalla oli etätyöhön tarvittavat työvälineet, mutta melkein kolme neljäsosaa koki ergonomian huonontuneen, 50 prosentilla vastaajista oli ollut sen takia aiempaa enemmän terveysongelmia.

– Kiinnostava oli, että vaikka osallistujat olivat kokeneet myös etätyön huonoja puolia, moni haluaa etätyömahdollisuuden jatkossa, Backholm lisää.

Etätyön jatkuessa työpaikoilla tulisikin kiinnittää huomiota sosiaaliseen kanssakäymiseen, työergonomiaan sekä jaksamiseen ja työn määrään.

Kyselyn tulokset löytyvät tästä liitteestä.

 

Tutkimuksen faktat

  • Tutkimus tehtiin kyselylomakkeilla, jotka lähetettiin noin 6500 Journalistiliiton jäsenelle tammi–helmikuussa 2021.
  • Kyselyyn vastasi 838 jäsentä.
  • Vastaajista kaksi kolmasosaa työskenteli journalisteina, loput viestintätehtävissä.
  • 91 prosenttia vastaajista työskenteli vakituisessa työsuhteessa.
  • Johtotehtävissä oli 23 prosenttia.