Av-kääntäjät eivät ole valmiita käyttämään työssään käännöskonetta, jos se vähentää palkkiotasoa. Tämä käy ilmi Journalistiliiton, Kieliasiantuntijat/Akavan Erityisalojen ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton selvityksestä. Kaksikolmasosaa vastaajista ei ole halukas palkkion alenemiseen, kolmasosa ei osaa vielä sanoa mielipidettään.

Järjestöt selvittivät touko-kesäkuussa av-kääntäjien mielipiteitä konekääntämisen vaikutuksista erikseen kaikille kääntäjille ja lyunon alihankintana tekeville itsensätyöllistäjille. Kyselyyn vastasi yhteensä 31 alan ammattilaista, joten tulokset ovat suuntaa antavia.

Vastaajat olivat kokeneet koneen vaikutuksen työn nopeuteen hyvin eri tavoin: 40 prosenttia arvioi nopeuden pysyneen ennallaan, joka kolmas arvioi sen hidastaneen työtään ja vajaa kolmannes nopeuttaneen.

Kaksi kolmasosaa kertoo, ettei konekäännöspohjien käyttö ole vaikuttanut käännösten laatuun. Kolmanneksen mukaan laatu on puolestaan heikentynyt. Vastaajat arvioivat, että konekääntäminen ei pysty nykyisellään korvaamaan ihmistyötä ja että puhekieli tai vitsit eivät käänny koneella oikein. Avovastauksissa tuodaan esille esimerkkinä haasteista suomen ja englannin kielten rakenne-erot.

Konekäännöspohjien arvellaan sopivat esimerkiksi lyhyisiin teksteihin, fraaseihin ja lausahduksiin.