Lausunnot / 03.12.2015

SJL eduskunnassa: työttömyysturvalaki kaipaa edelleen selkiyttämistä

Tiivistelmä Jussi Salokankaan esityksestä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 2.12.2015:

Työttömyysturvalakia muutetaan 1.1.2016. Laista poistetaan ”oman työn” käsite. Vielä nykyisen lain mukaan henkilön katsotaan työllistyvän omassa työssä, jos hän 1) ei ole velvollinen ottamaan YEL-vakuutusta eli ansaitsee yrittäjätyöllä alle 7500 euroa vuodessa tai 2) toimii laskutusyrityksen kautta.

Lakimuutoksen jälkeen yrittäjiä ovat kaikki, joiden työ ei ole työsuhteista. Pääsääntöisesti niillä, joiden on ennen katsottu tekevän omaa työtä, on jatkossa mahdollisuus päästä palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän asemaan. Tämä on Journalistiliiton mielestä myönteistä, koska se helpottaa työttömyysturvan saamista.

 

Ongelmana pää- ja sivutoimisuuden arvioiminen

Lakimuutos on kuitenkin herättänyt luovilla aloilla huolta siitä, että TE-keskus tulkitsee omassa työssä sivutoimisesti työllistyvät entistä herkemmin päätoimisiksi yrittäjiksi. Tällainen tulkinta puolestaan heikentää työttömyysturvaa.

Hallituksen esityksen mukainen lakimuutos ei poistaisi freelancereiden ja itsensätyöllistäjien nykyisiä ongelmia, joten esitystä pitää Journalistiliiton mielestä vielä selkiyttää, kuten liitto lausunnossaan totesi. Yksi iso ongelma liittyy nimenomaan pää- ja sivutoimisuuden arviointiin TE-keskuksessa. Henkilö voidaan tulkita päätoimiseksi yrittäjäksi yhdenkin vastaanotetun työkeikan perusteella, ja tämä johtaa työttömyysturvan menettämiseen.

Eräässäkin vakuutusoikeuden ratkaisussa freelance-toimittajan työ katsottiin päätoimiseksi yritystoiminnaksi, kun työtä oli ollut kolme tuntia kuukaudessa. Toimittajan kuukausitulot olivat noin 110 euroa. Työnhakijaa ei katsottu palkansaajaan rinnastettavaksi yritykseksi, koska tällä ei vakuutusoikeuden mielestä ollut näyttöä harvalukuisista toimeksiantajista. Toimittaja jäi siis vaille työttömyysetuuksia.

Työnhakijaa passivoi riski siitä, että yhdenkin työkeikan vastaanottaminen voi johtaa työttömyysturvan menettämiseen.

Liitteenä Journalistiliiton Powerpoint-esitys sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Lue myös aiempi kannanottomme ja sen liitteenä olevat lausunnot.


Katso myös

Kaikki uutiset

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta ja eräiden työtaistelutoimenpiteiden edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

Journalistiliitto pitää pyrkimystä ohjata sovittelutoiminnan sisältöä ja rajoittaa valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia sovintoehdotusten tekemiseen lainsäädännöllä haitallisena. Journalistiliiton 19.6.2024 antama lausunto luettavissa tästä.

Lausunto selvityksestä Suomen malli tilausohjelmapalveluiden investointivelvoitteeksi

Journalistiliiton lausunto löytyy tästä pdf-liitteestä.

Lausunto huoltovarmuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.