Uutiset / 05.07.2012

Ministeri vastasi kysymykseen itsensätyöllistäjistä

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon /vihr näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 500/2012 vp:
Onko hallitus valmis esittämään lainsäädäntömuutosta, jolla itsensä työllistävien asemaa parannetaan jo tällä hallituskaudella rinnastamalla heidät palkansaajiin?
 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Pääministeri Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.10.2011 poikkihallinnollisen työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää muun muassa työsuhteisen työn ja yrittäjyyden välimaastoon sijoittuvan itsensä työllistämisen ongelmakohdat työ- ja sosiaalivakuutus- sekä verolainsäädännössä. Tämä niin sanottu trendityöryhmä jätti 15.5.2012 väliraporttinsa. Väliraportin selvitysten ja arviointien perusteella työryhmä päätti jatkotoimista. Työryhmän toimikausi kestää hallituskauden loppuun asti.
Työryhmän väliraportissa todetaan, että itsensä työllistämisen käsitettä on pyritty määrittelemään ja jäsentämään, koska työn teettämisen ja tekemisen tavat muuttuvat ja monipuolistuvat. Keskustelua on käyty siitä, voidaanko yksinyrittäjiä, ammatinharjoittajia ja freelancereita aina pitää yrittäjinä vai työskenteleekö osa heistä käytännössä palkkatyösuhteeseen verrattavassa toimeksiantosuhteessa. Ammatinharjoittajien ja freelancereiden määrä on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana 20 000 henkilöstä runsaaseen 30 000 henkilöön. Ryhmän odotetaan kasvavan edelleen. Työryhmän työn aikana kävi ilmi, että itsensä työllistäjien ryhmään luettavien henkilöiden määritteleminen ei ole selkeää eikä tilastotuotanto ota ryhmää huomioon tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Kansainvälistä vertailua vaikeuttaa tutkimustiedon puute ja tilastoinnin epäyhtenäisyys.
Työryhmän yhdessä toimenpide-esityksessä todetaan, että itsensä työllistäjät ovat uusin esimerkki työntekomuotojen moninaistumisesta, jonka roolista ja asemasta tarvitaan lisätietoa. Työ- ja elinkeinoministeriö teettää selvityksen sosiaaliturvan, kilpailulainsäädännön ja työlainsäädännön soveltamisesta itsensä työllistäjien kohdalla valituissa EU-maissa. Sosiaaliturvaa koskevista valmisteluista vastaa sosiaali- ja terveysministeriö ja työlainsäädäntöä ja kilpailupolitiikkaa koskevista valmisteluista työ- ja elinkeinoministeriö. Selvityksen perusteella itsensä työllistäjien asemaa käsitellään sosiaalivakuutuksessa, arvioidaan kilpailulain ja työsopimuslain soveltamista Suomessa itsensä työllistäjiin liittyen. Selvitys teetetään syksyn 2012 aikana ja itsensä työllistäjien aseman arviointityö aloitetaan viimeistään vuoden 2013 alussa. Mahdolliset muutokset lainsäädäntöön valmistellaan kolmikantaisesti. Trendityöryhmän tehtävänä on seurata työryhmän asetuspäätöksessä eriteltyjen tehtävien etenemistä meneillään olevan vaalikauden loppuun asti. Toimikautensa loppupuoliskolla työryhmä raportoi selvitys- ja kehitystyönsä tuloksista kokonaisuutena.
Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012
Työministeri Lauri Ihalainen

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.