Uutiset / 23.04.2020

Media Work 2030 -tutkimus: Digitalisaatio lisännyt ja silpunnut työtä – parantanut tiedonsaantia ja sujuvuutta

Digitalisaatio on lisännyt työn määrää, vaikeuttanut keskittymistä ja hämärtänyt työn ja vapaa-ajan rajaa. Yli 70% käyttää teknologiaa koko työpäivän ajan. Tiedot käyvät ilmi Media Work 2030 -kyselytutkimuksessa, jossa tuhat Journalistiliiton jäsentä kertoo näkemyksiään digitalisaation vaikutuksista omaan työhönsä. Työn määrän arvioi digitalisaation myötä lisääntyneen 86 prosenttia vastaajista. Työhön keskittyminen on vaikeutunut 81 prosentilla ja työn ja vapaa-ajan välinen raja on liudentunut kolmella neljästä. Myös työstä palautuminen on vaikeutunut 73 prosentilla vastaajista. Yli kolmannes vastaajista koki digitalisaation heikentävän mahdollisuuksia tehdä työ hyvin. Toisaalta digitalisaation kuitenkin koetaan myös lisänneen työn joustavuutta (59 %) ja tiedonkulun sujuvuutta (59 %) sekä helpottaneen tiedonhakua (68 %). 88 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että työ media-alalla on muuttunut merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana. Naiset kokivat työn kiihtymistä miehiä enemmän. 71 prosenttia vastaajista arvioi käyttävänsä teknologisia laitteita ja erilaisia digitaalisia järjestelmiä lähes koko työpäivän ajan. Valtaosa innostuu työstään päivittäin Valtaosa koki kuitenkin työnsä merkitykselliseksi ja innostuu työstään päivittäin. Työnantajien kannalta hälyttävää oli se, että jos vastaajat voisivat vaihtaa samalla palkalla toiseen työpaikkaan tai muulle alalle, kaksi kolmesta tekisi sen. Media-alan työnantajien toivottaisiin siis sitoutuvan työntekijöihinsä entistä paremmin ja tarjoavan heille nollatuntisopimusten tai lyhyiden määräaikaisuuksien sijaan pidempiä työsuhteita. Johtamiseen kaivataan lisää panostusta ja esimiesten taitojen kohottamista. Työnantajilta odotetaan lisää koulutusta, etenkin tekniikan ja sosiaalisen median taitojen parantamiseksi. Erityisesti freelancereiden näkökulmasta media-alan epävarmuus näyttäytyi hyvinvointia ja jaksamista uhkaavana tekijänä. Monet vastaajat kertasivat kommenteissaan kokemuksiaan freelancetyön raskaudesta pienien juttupalkkioiden ja epävarmojen tulevaisuudennäkymien keskellä.   Media Work 2030 -kyselyn alustavat tulokset-raportti: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/120374/978-952-03-1549-8.pdf?sequence=5 Hankkeesta lisää: https://mediawork.fi/news/   Media Work 2030-hankkeen taustatiedot:
  • Raportti sisältää alustavia havaintoja syksyllä 2019 toteutetusta kyselytutkimuksesta, joka tehtiin yhteistyössä Journalistiliiton kanssa. Kysely keskittyi erityisesti media-alan työhön ja sen muutoksiin, digitalisaatioon mediatyössä, yksilön kokemuksiin omasta työstään, työhyvinvointiin ja yksilöllisten ominaisuuksien rooliin työssä. Kyselyn kokonaisvastaajamäärä on 1004 henkilöä.
  • Hanke toteutetaan Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö ajanjaksolla 1.5.2019-31.10.2021.
  • Vastaajien keski-ikä on 48 vuotta, heistä naisia on 68 % ja heillä on media-alan työkokemusta keskimäärin 22 vuotta.
  • Valtaosa (79 %) oli palkansaajia kyselyn aikana ja 16 % oli yrittäjiä, ammatinharjoittajia tai freelancereita. Yleisin tehtävänimike aineistossa on toimittaja (47 %).
  • Media-alan sektoreittain tarkasteltuna vastaajat jakautuvat seuraavasti: lehdet ja verkkomedia 52 %, radio, televisio ja verkkomedia 24%, viestintä 6 %, kustannusala 4 % ja muu journalistinen media 14 %.
  • Yli puolet vastaajista työskentelee vähintään 100 henkilöä työllistävissä organisaatioissa ja keskimääräinen viikkotyötuntiaika on 38. Osa-aikatyötä tekee vastaajista 1,5 %.

Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.