Uutiset / 06.06.2012

Kassa tiedottaa: Perustietoa työttömälle

 JET-työttömyyskassa tiedottaa

 

JET-työttömyyskassa toimii Helsingin Pitäjänmäellä osoitteessa Kutomotie 16, 00380 Helsinki.

 

Jos jäät työttömäksi:

 

·                                        ilmoittaudu heti työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon

·                                        pyydä työnantajalta palkkatodistus viimeisten 34 työviikon palkoista

·                                        täytä ensimmäinen päivärahahakemus kalenterikuun loppuun

·                                        jatkossa päivärahahakemus aina koko kalenterikuukaudelta

·                                        mikäli sinulla on työpäiviä hakemuksen ajalla, toimita palkkakuitti

·                                        apurahoista ja tekijänoikeuskorvauksista tulee toimittaa selvitys

·                                        hakemus tulee toimittaa kassalle kolmen kuukauden kuluessa

 

Omavastuuaika on seitsemän päivää ja se asetetaan aina, kun 500 päivää alkaa alusta.

 

Yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikatyön perusteella maksettu lomakorvaus jaksotetaan ja jaksotusajalta ei makseta päivärahaa.  Kokoaikatyöksi katsotaan sellainen työ jossa työaika on yli 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin kolme viikkoa.

Muista uusia työnhaku työ- ja elinkeinotoimistossa. Ajalta jolloin työnhaku ei ole voimassa ei voida maksaa päivärahaa.

Päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemus on haettava kolmen kuukauden kuluessa.

Voit lähettää seuraavan hakemuksen kassalle vaikka edellisestä ei olisi vielä tullut päätöstä.

Huomioi, että kesällä työpaikan palkkahallinto saattaa olla kiinni, joten pyydä tarvittavat palkkatodistukset ja työssäoloselvitykset hyvissä ajoin.

Työaikaselvitys tarvitaan aina, kun työaika on vaihdellut ja välissä on viikkoja jolloin työaika on ollut alle 18 tuntia viikossa.

 

Työttömyyskassan sähköinen eAsiointi – palvelu on otettu käyttöön

JET-työttömyyskassa on ottanut käyttöön eAsiointi – palvelun, jonka kautta voi lähettää työttömyyskassalle päivärahahakemuksen ja tarvittavat liitteet. eAsioinnin kautta voi myös tarkistaa etuuksien maksupäivän ja summan. eAsiointiin pääsee

JET-työttömyyskassan kotisivulla (www.jet-kassa.fi) olevan linkin kautta.

 

eAsiointiin kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla ja sen käyttö on jäsenille maksutonta. eAsiointia voivat tällä hetkellä käyttää jäsenet joilla on Nordean, Sammon tai Osuuspankin pankkitunnukset. 

 

Jos suunnittelet vuorotteluvapaata:

 

tee kirjallinen vuorottelusopimus työnantajasi kanssa

  • ota yhteys työ- ja elinkeinotoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun vapaan alkamista
  • vuorottelukorvauksen taso on 70 % siitä päivärahan määrästä johon olisi oikeus kokonaan työttömänä. Vuorottelukorvauksen taso on 80 % päivärahan määrästä, jos työhistoriaa on vähintään 25 vuotta.
  • työhistoriaa pitää olla vähintään 10 vuotta
  • työsuhteen, josta henkilö on jäämässä vapaalle, on tullut kestää vähintään 13 kuukautta
  • viimeisten 13 kuukauden aikana ei saa olla yli 30 päivää palkatonta poissaoloa
  • vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja enintään 359 kalenteripäivää
  • vuorotteluvapaa on mahdollista jaksottaa enintään kolmeen vähintään 90 päivän jaksoon, jaksottamisesta on sovittava vuorottelusopimusta tehtäessä ennen vapaan aloittamista
  • vuorotteluvapaa on kuitenkin pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta eikä sen yhteenlaskettu kesto saa ylittää vuorotteluvapaan enimmäiskestoa.

 

Salattu sähköposti

Työttömyyskassalla on käytössä salattu sähköposti, jonka saa käyttöön maksutta työttömyyskassan kotisivuilta. Salattua sähköpostia voi käyttää vain työttömyyskassalle lähetettävään postiin.

Salatun sähköpostin välityksellä voi turvallisesti lähettää tietoja jotka sisältävät esimerkiksi tilinumeroita ja henkilötunnuksia.

 https://jet-kassa.securemail.fi/

 

Työttömälle oikeus vanhuuseläkkeeseen

jo 62-vuotiaana lisäpäivien perusteella

 

Vuoden 2012 helmikuun alusta pitkäaikaistyötön voi saada vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana ilman var­hennusvähennystä.

Kenellä on oikeus?

Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee työtöntä, joka täyttää kaikki alla mainitut ehdot. Hän on

• syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen

• täyttänyt 62 vuotta

• saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.

 

Työttömyyspäivärahaa maksetaan lisäpäiviltä, kun työtön on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päi­vän enimmäisajan täyttymistä ja hänellä on enimmäisajan täyttyessä työeläkkeeseen oikeuttavia an­sioita vähintään viideltä vuodelta 20 viime vuoden aikana.

Eläkkeen hakeminen ja alkaminen

Vanhuuseläkettä on haettava. Hakemuslomakkeen saa työeläkelaitoksesta, Kelasta, Eläketurvakes­kuksesta sekä näiden internet-sivuilta. Hakemuksen voi jättää työeläkelaitokseen, Kelaan tai Eläke­turvakeskukseen. Eläkkeenhakijan on lisäksi pyydettävä työttömyyskassalta tai Kelalta todistus työt­tömyyspäivärahan saamisesta lisäpäiviltä. Todistus tulee toimittaa eläkehakemuksen käsittelevälle työeläkelaitokselle tai Kelalle.

Eläke voi alkaa hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sitä ei saa takautuen. Jos esi­merkiksi työtön täyttää 62 vuotta tammikuussa 2012 ja hän haluaa eläkkeen alkavan helmikuun alus­ta, hänen eläkehakemuksensa on oltava työeläkelaitoksessa, Kelassa tai Eläketurvakeskuksessa tam­mikuun loppuun mennessä.

 

Valintaoikeus eläkkeen ja työttömyyspäivärahan välillä

Työtön voi itse valita, hakeeko hän vanhuuseläkettä 62-vuotiaana tai myöhemmin. Jos hän ei halua hakea sitä, hänelle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta.

 

Ennen vuotta 1950 syntyneet työttömät

Ennen vuotta 1950 syntyneillä työttömyyspäivärahaa saavilla pitkäaikaistyöttömillä säilyy oikeus työttömyyseläkkeeseen. Jos ennen vuotta 1950 syntynyt henkilö täyttää työttömyyseläkkeen myön­tämisen edellytykset 62-vuotiaana, hänelle myönnetään kuitenkin työeläkelakien mukainen van­huuseläke vähentämättömänä työttömyyseläkkeen sijaan. Kela myöntää hänelle työttömyyseläk­keen, joka muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana.

 

Lisätietoa

Lisätietoja vanhuuseläkkeestä voi kysyä työeläkkeen osalta omasta työeläkelaitoksesta tai Eläketur­vakeskuksesta ja kansaneläkkeen osalta Kelasta. Työttömyyspäivärahasta ja lisäpäivätodistuksesta saa tietoa päivärahan maksajalta eli työttömyyskassasta tai Kelasta.

Työttömyyskassan puhelinaika on ma-to klo. 9-11.

Puhelin: 09 6120 2855, Fax: 09 671 660, sähköposti: toimisto@jet-kassa.fi

Lisätietoja mm.: www.jet-kassa.fi ja www.mol.fi

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.