Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Journalistiliitto vastustaa hallintarekisteriä

Liiton mielestä rahoitusmarkkinoiden avoimuutta pitää parantaa, ei heikentää.

Suomen Journalistiliitto on valtiovarainministeriölle tänään toimittamassaan lausunnossa vastustanut ministeriön työryhmän esitystä anonyymin osakkeenomistamisen, niin sanotun hallintarekisteröinnin, sallimisesta. Työryhmä on esittänyt, että hallintarekisteröinti mahdollistettaisiin suomalaisille sijoittajille, jotka omistavat suomalaisen yhtiön osakkeita. Esitys hallintarekisteröinnin avaamisesta sisältyy lakipakettiin, joka liittyy syksyllä voimaan tulevaan EU:n arvopaperikeskusasetukseen.

Työryhmän ehdotuksen mukaan hallintarekisteröinnistä seuraavaa omistusten nimettömyyttä paikkaamaan perustettaisiin viranomaisten ylläpitämä julkinen omistajarekisteri. Pörssiyhtiöt velvoitettaisiin neljä kertaa vuodessa keräämään omistajarekisteriin tiedot suomalaisista omistajistaan hallintarekistereiden takaa. Tämä tarkoittaisi, että nykyisen päiväkohtaisen ja ajantasaisen omistajatiedon sijasta olisi vain neljä kertaa vuodessa saatava ja silloinkin jo useita viikkoja vanha tieto. Lisäksi työryhmä esittää, että alle 500 osakkeen omistukset rajataan kokonaan julkisuuden ulkopuolelle.

Journalistiliitto ei pidä esitettyä mallia hyväksyttävänä vaihtoehtona nykyiselle julkisuudelle. Istuvan hallituksen hallitusohjelmassa korostetaan osakkeenomistuksen julkisuuden pitämistä vähintään nykyisellä tasolla. Työryhmän esitys on näin vakavassa ristiriidassa hallitusohjelman kanssa.

Journalistiliitto katsoo, että julkisesti tunnistettava ja läpinäkyvä osakkeenomistaminen on suuri arvo, joka mahdollistaa vallankäytön taloudellisten kytkösten seuraamisen ja on omiaan vähentämään korruptiota ja harmaata taloutta. Nykyinen järjestelmä ei ole aukoton, mutta rahoitusmarkkinoiden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä pitää kehittää, ei heikentää.

Journalistiliitto on lausunnossaan kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että työryhmän esitys sisältää vakavia tulkintavirheitä liittyen muun muassa EU:n arvopaperikeskusasetuksen soveltamisalaan ja asetuksessa säädettyihin osakkeiden säilytysmalleihin. Liiton käsityksen mukaan tämä on seurausta siitä, että työryhmä on keskittynyt liikaa perusteluiden etsimiseen hallintarekisteröinnin avaamiselle, arvopaperikeskusasetuksesta seuraavien välttämättömien kansallisten lainsäädäntömuutosten huolellisen valmistelun sijaan.

Journalistiliiton mielestä hallintarekisteröinnin ottamiselle mukaan lakipakettiin ei ole tässä kohtaa perusteluja. Jatkovalmistelun tulisi keskittyä paremminkin EU-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön yhteensovittamiseen sekä osakkeenomistuksen läpinäkyvyyden turvaamiseen myös siltä osin kuin asetuksen voimaantulo aiheuttaa muutoksia kansallisille arvopaperimarkkinoille.

Lisätietoja: lakimies Valtteri Aaltonen

050 525 8252 / valtteri.aaltonen(at)journalistiliitto.fi