Uusimmat

Jokesin apurahat haussa nyt!

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö (Jokes) ju­listaa ­ha­et­ta­vik­si Ko­pios­to-, opiskelija- ja Sananvapau­den apu­ra­hat. Hakuaika päättyy 14.11.2014 kello 16.00.

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistössä työskenteleville ja työskennelleille journalisteille, Sananvapauden apurahat kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille.

Apurahoja myönnetään am­mat­titaidon täydentämiseen, jat­ko-opin­toi­hin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tut­ki­mus­työ­hön ja ammatti­kuvaa syven­tävään työskentelyyn. Lisäksi voi­daan tukea muuta ammatil­li­sesti perus­tel­tua tarkoi­tusta. Kir­jallisista hank­keista asetetaan etu­sijalle jour­na­listi­sen am­matti­kunnan kan­nalta hyö­dyl­liset tai merkit­tävät kohteet. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työmat­koihin eikä yksin­omaan virkis­tystarkoituksiin.

Hae apurahaa ja lue lisää osoitteessa http://www.jokes-saatio.fi/?page_id=9