Uutiset / 19.04.2013

JET-työttömyyskassa tiedottaa

Jos jäät työttömäksi:

 • ilmoittaudu heti työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
 • pyydä työnantajalta palkkatodistus viimeisten 34 työviikon palkoista
 • täytä ensimmäinen päivärahahakemus kalenterikuun loppuun
 • jatkossa päivärahahakemus aina koko kalenterikuukaudelta
 • mikäli sinulla on työpäiviä hakemuksen ajalla, toimita palkkakuitti
 • apurahoista ja tekijänoikeuskorvauksista tulee toimittaa selvitys
 • hakemus tulee toimittaa kassalle kolmen kuukauden kuluessa

Omavastuuaika on seitsemän päivää ja se asetetaan aina, kun 500 päivää alkaa alusta.

 

Yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikatyön perusteella maksettu lomakorvaus jaksotetaan ja jaksotusajalta ei makseta päivärahaa. Kokoaikatyöksi katsotaan sellainen työ jossa työaika on yli 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin kolme viikkoa.

Muista uusia työnhaku työ- ja elinkeinotoimistossa. Ajalta jolloin työnhaku ei ole voimassa ei voida maksaa päivärahaa.

Päivärahaa ja vuorottelukorvausta on haettava kolmen kuukauden kuluessa.

Voit lähettää seuraavan hakemuksen kassalle vaikka edellisestä ei olisi vielä tullut päätöstä.

Teatterissa työskentelystä pitää palkkatodistuksen lisäksi olla esitys- ja harjoitusajoista selvitys ja opetusalalla työskentelevillä selvitys viikoittaisesta työajasta.

Myös muilla aloilla työaikaselvitys tarvitaan aina, kun työaika on vaihdellut ja välissä on viikkoja jolloin työaika on ollut alle 18 tuntia viikossa.

Laskutuspalveluita tarjoavien yritysten kautta laskutettuja keikkoja, itse myytyjä keikkoja tai toimeksiantoja, ei enää huomioida työssäoloehtoa kerryttäväksi työksi. Nämä tulkitaan toimeksiantosuhteessa tehdyiksi keikoiksi jolloin kyseessä ei ole työsuhteessa tehty työ.

Työttömyyskassan sähköinen eAsiointi – palvelu

JET-työttömyyskassalla on käytössä eAsiointi –palvelu, jonka kautta voi lähettää työttömyyskassalle päivärahahakemuksen ja tarvittavat liitteet. eAsioinnin kautta voi myös tarkistaa etuuksien maksupäivän ja summan. eAsiointiin pääsee

JET-työttömyyskassan kotisivulla (www.jet-kassa.fi) olevan linkin kautta.

eAsiointiin kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla ja sen käyttö on jäsenille maksutonta. eAsiointia voivat tällä hetkellä käyttää jäsenet joilla on Nordean, Sammon tai Osuuspankin pankkitunnukset. 

 

Jos suunnittelet vuorotteluvapaata:

 • tee kirjallinen vuorottelusopimus työnantajasi kanssa
 • ota yhteys työ- ja elinkeinotoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun vapaan alkamista
 • vuorottelukorvauksen taso on 70 % siitä päivärahan määrästä johon olisi oikeus kokonaan työttömänä. Vuorottelukorvauksen taso on 80 % päivärahan määrästä, jos työhistoriaa on vähintään 25 vuotta.
 • työhistoriaa pitää olla vähintään 10 vuotta
 • työsuhteen, josta henkilö on jäämässä vapaalle, on tullut kestää vähintään 13 kuukautta
 • viimeisten 13 kuukauden aikana ei saa olla yli 30 päivää palkatonta poissaoloa
 • vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja enintään 359 kalenteripäivää
 • vuorotteluvapaa on mahdollista jaksottaa enintään kolmeen vähintään 90 päivän jaksoon, jaksottamisesta on sovittava vuorottelusopimusta tehtäessä ennen vapaan aloittamista
 • vuorotteluvapaa on kuitenkin pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta eikä sen yhteenlaskettu kesto saa ylittää vuorotteluvapaan enimmäiskestoa.
 
Salattu sähköposti
 

Työttömyyskassalla on käytössä salattu sähköposti, jonka saa käyttöön maksutta työttömyyskassan kotisivuilta. Salattua sähköpostia voi käyttää vain työttömyyskassalle lähetettävään postiin.

Salatun sähköpostin välityksellä voi turvallisesti lähettää tietoja jotka sisältävät esimerkiksi tilinumeroita ja henkilötunnuksia.

 

 

Työttömälle oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana lisäpäivien perusteella

Vuoden 2012 helmikuun alusta pitkäaikaistyötön voi saada vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana ilman var­hennusvähennystä.

Kenellä on oikeus?
 

Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee työtöntä, joka täyttää kaikki alla mainitut ehdot. Hän on

• syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen
• täyttänyt 62 vuotta

• saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan lisäpäiviltä, kun työtön on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päi­vän enimmäisajan täyttymistä ja hänellä on enimmäisajan täyttyessä työeläkkeeseen oikeuttavia an­sioita vähintään viideltä vuodelta 20 viime vuoden aikana.

 
Eläkkeen hakeminen ja alkaminen
 

Vanhuuseläkettä on haettava. Hakemuslomakkeen saa työeläkelaitoksesta, Kelasta, Eläketurvakes­kuksesta sekä näiden internet-sivuilta. Hakemuksen voi jättää työeläkelaitokseen, Kelaan tai Eläke­turvakeskukseen. Eläkkeenhakijan on lisäksi pyydettävä työttömyyskassalta todistus työt­tömyyspäivärahan saamisesta lisäpäiviltä. Todistus tulee toimittaa eläkehakemuksen käsittelevälle työeläkelaitokselle tai Kelalle.

Eläke voi alkaa hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sitä ei saa takautuen. Jos esi­merkiksi työtön täyttää 62 vuotta syyskuussa 2012 ja hän haluaa eläkkeen alkavan lokakuun alus­ta, hänen eläkehakemuksensa on oltava työeläkelaitoksessa, Kelassa tai Eläketurvakeskuksessa syyskuun loppuun mennessä.

 
Valintaoikeus eläkkeen ja työttömyyspäivärahan välillä
 

Työtön voi itse valita, hakeeko hän vanhuuseläkettä 62-vuotiaana tai myöhemmin. Jos hän ei halua hakea sitä, hänelle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta.

 
Ennen vuotta 1950 syntyneet työttömät
 

Ennen vuotta 1950 syntyneillä työttömyyspäivärahaa saavilla pitkäaikaistyöttömillä säilyy oikeus työttömyyseläkkeeseen. Jos ennen vuotta 1950 syntynyt henkilö täyttää työttömyyseläkkeen myön­tämisen edellytykset 62-vuotiaana, hänelle myönnetään kuitenkin työeläkelakien mukainen van­huuseläke vähentämättömänä työttömyyseläkkeen sijaan. Kela myöntää hänelle työttömyyseläk­keen, joka muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana.

 
Lisätietoa
 

Lisätietoja vanhuuseläkkeestä voi kysyä työeläkkeen osalta omasta työeläkelaitoksesta tai Eläketur­vakeskuksesta ja kansaneläkkeen osalta Kelasta. Työttömyyspäivärahasta ja lisäpäivätodistuksesta saa tietoa päivärahan maksajalta eli työttömyyskassasta.

 

Yritystoiminta ja oma työ

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen siltä ajalta, jona hän työllistyy päätoimisesti yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssään.

Henkilön katsotaan työllistyvän yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssään päätoimisesti, jos toiminnan vaatima työmäärä on niin suuri, että se on esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. Ellei muuhun arvioon ole aihetta, työllistyminen katsotaan sivutoimiseksi ainakin silloin, kun henkilö on ollut vähintään kahdeksan kuukautta kyseiseen yritystoimintaan tai omaan työhön liittymättömässä kokoaikatyössä.

Päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä työllistyneen henkilön katsotaan edelleen työllistyvän siinä siihen ajankohtaan asti, jona henkilön työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminta tai oma työ on todistettavasti lopetettu.

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, henkilön työskentelyn yrityksessä katsotaan päättyneen, jos:

1.      henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti;

2.      henkilö on palkansaajaan rinnastettava yrittäjä, joka esittää selvityksen toimeksiantosuhteen päättymisestä ja jonka ei katsota työllistyvän työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla päätoimisesti mahdollisten muiden toimeksiantojen tekemiseksi; tai

3.      yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena ja toimintakausi on päättynyt.

Henkilön työkyvyn katsotaan alentuneen pysyvästi ja olennaisesti, jos hän on saanut enimmäisajan sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, hänen katsotaan edelleen olevan terveydellisistä syistä kykenemätön työhönsä yrityksessä ja hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty.

Palkansaajaan rinnastettavalla yrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, joka itse osallistuu työsuoritukseen toimeksiantajan määräämällä tavalla, on toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin ja jolla ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten. Lisäksi edellytetään, ettei hänellä ole viimeksi kuluneen vuoden aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien ollut edellä tarkoitettujen työsuoritusten tekemiseksi palveluksessaan työsuhteessa olevia työntekijöitä muutoin kuin satunnaisesti.

Kausiluonteisena pidetään yritystoimintaa, jota luonnonolosuhteista johtuen on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa.

Sivutoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssä työllistyvällä on mahdollisuus hakea päivärahaa.

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa jäsenen selvitysten perusteella työttömyyskassalle lausunnon jäsenen työllistymisestä pää- tai sivutoimisesti yritystoiminnassaan tai omassa työssään, samoin työ- ja elinkeinotoimisto myös tutkii pidetäänkö jäsentä palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä.

Työttömyyskassan puhelinaika on ma-to klo. 9-11.

Puhelin: 09 6120 2855, Fax: 09 671 660, sähköposti: toimisto@jet-kassa.fi

Lisätietoja mm.: www.jet-kassa.fi ja www.mol.fi

 
Kimmo Honkanen
etuuspäällikkö
 

Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.