Generell / 14.06.2017

Källskyddet bör garanteras i ny lagstiftning

”Det behövs en ny underrättelselagstiftning men förslaget som nu lagts fram kräver preciseringar. Lagförslagen som är ute på en remissrunda kan inte garantera källskyddet", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Förbundet har gett utlåtanden om förslagen till en ny underrättelselag till justitieministeriet, försvarsministeriet och till inrikesministeriet. De lagförslag som ministerierna lagt fram gäller civil och militär underrättelse samt övervakning av underrättelseverksamheten. Förbundets utlåtanden kan läsas på finska via de nyss nämnda länkarna. Arbetsgrupperna som förberett förnyelsen av underrättelselagstiftningen har som centralt mål att förbättra den nationella säkerheten. Journalistförbundet anser att målsättningen är bra men att de nuvarande lagförslagen försvagar det journalistiska källskyddet. Källskyddet innebär att en journalist eller utgivare har rätt att hålla en källa hemlig. Utan ett fungerande källskydd skulle många oförrätter i samhället förbli dolda i mörkret. En försvagning av källskyddet skulle betyda en försvagning av yttrandefriheten och demokratin. "Källskyddet är en grundförutsättning för medborgarens rättsskydd och för det journalistiska arbetet. Medierna kan inte övervaka makthavarna om makthavarna kan följa med journalisternas datatrafik", säger Hanne Aho. Om lagförslagen godkänns i sin nuvarande form innebär det att man inte kan garantera skydd åt en källa som lämnat ut konfidentiell information. Även om underrättelseverksamhet inte får riktas mot källskyddad information kan en myndighet inte på förhand veta vilken information som skyddas av källskyddet. Enligt lagförslaget är det inte heller klart att en berörd journalist får information om när en myndighet behandlat källskyddad information. Journalistförbundet kräver i sina utlåtanden bland annat mer precisa formuleringar. Förbundet vill också att myndigheterna ska vara skyldiga att meddela journalisterna när man inverkat på redaktionell kommunikation.   Mer om detta tema i tidningen Journalisten som utkommer 16 juni.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.