Val av förtroendeperson

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEPERSONER INOM JOURNALISTFÖRBUNDET

Enligt de avtal om förtroendepersoner som ingår i Journalistförbundets och Medieförbundets kollektivavtalet ska val av förtroendepersoner ordnas med två års mellanrum i oktober. Nästa tvåårsperiod gäller 2024–2025 och valet ska ordnas före slutet av oktober 2023.

Ifall redaktionen också väljer arbetarskyddsfullmäktig lönar det sig att förrätta detta val på samma gång. Ifall  arbetsplatsen väljer en gemensam arbetarskyddsfullmäktig för olika personalgrupper förrättas detta val i november tillsammans med resten av personalen.

Valresultaten ska meddelas förbundet och den egna medlemsföreningen senast 15.11.2023.

Val anordnas i alla företag som omfattas av något av de kollektivavtal som slutits mellan Finlands journalistförbund och Medieförbundet

Dessa är:


 1. Kollektivavtalet för pressen

(tidningar, tidskrifter, lokaltidningar samt nyhets- och bildredaktioner)

 1. Kollektivavtalet för förlagsredaktörer
 2. Kollektivavtalet för Sanoma Media Finland

Anvisningarna berör inte val av förtroendepersoner på Rundradion eller på tv-produktionsbolag.

VIKTIGA DATUM

01.10

Röstberättigad är den som är anställd
av företaget 1 oktober 2021. Personen
bör även vara medlem i FJF senast
vid samma tidpunkt.
Kandidatnomineringen börjar. Kandidatnomineringen bör reserveras minst sju (7) dagar.

15.10 (exempelvis)

För kandidatnomineringen bör
reserveras minst sju (7) dagar. Ifall fler
än en kandidat ställer upp kan
röstningen inledas tidigast sju (7)
dagar efter att kandidatnomineringen
upphört.

Kandidatnomineringen upphör.
Valet organiseras och förbereds.

30.10

Valet bör förrättas under oktober
månad om man inte kommer överens
om annat med förbundet.

Valet hålls och valresultatet
tillkännages.

15.11

Valresultatet meddelas till
Journalistförbundet och till den egna
medlemsföreningen senast 15 november 2023.

15.11

Resultatet bör anmälas
även i sådana fall där den tidigare
huvudförtroendepersonen återväljs.

De nya förtroendepersonerna firas.
Redaktionen tackar personen
eller personerna som vill jobba
för att bevaka gemensamma
intressen och ger sitt stöd i med och
motgångar.

15.12

Ifall en röstberättigad FJF-medlem
anser att det begåtts fel i valet kan
hon eller han lämna in ett skriftlig
besvär till Journalistförbundets
styrelse. Besväret bör lämnas in
senast en månad efter att valresultatet
tillkännagetts.

Direktiv för val av förtroendepersoner inom FJF
FÖRENINGARNA ÖVERVAKAR ATT AVDELNINGARNA FÖRRÄTTAR VAL

Föreningarna har i uppgift att övervaka att förtroendepersoner väljs på alla redaktioner med
minst tre FJF-medlemmar.

Förbundet har per e-post sänt dessa valhandlingar direkt till de redaktioner (till
avdelningen och/eller till huvudförtroendemannen) där det i år har funnits en
huvudförtroendeman eller kontaktperson.

Föreningarna ombes förmedla de handlingar som behövs till nya redaktioner och till
sådana redaktioner som under årets lopp har vuxit så att gränsen för val, minst tre FJFmedlemmar,
uppnåtts.

GRUNDEN I AVTALET OM FÖRTROENDEPERSONER I KOLLEKTIVAVTALET

Om förtroendepersonsaval och den valda huvud- eller avdelningsförtroendepersonens
rättigheter och skyldigheter har överenskommits i det avtal om förtroendepersoner som
ingåtts mellan FJF och Medieförbundet (Pressens kollektivavtal, kapitel 10).

Avtalet, liksom det övriga innehållet i kollektivavtalet, finns på FJF:s webbplats
www.journalistiliitto.fi samt i denna länk: https://www.finlex.fi/data/tes/931/TT110Journalruotsstmkielenk1712.pdf.

Det är bra att gå igenom avtalet före valet, även om själva valet huvudsakligen
behandlas endast i 3 §.

Även i förlagsredaktörernas kollektivavtal finns förtroendemannaavtalet i kapitel 10.

VEM VÄLJS?

Huvudförtroendeperson

Huvudregeln är att det för varje företag väljs en egen huvudförtroendeman (se 3 § 2
mom. i avtalet om förtroendeperson). Man väljer även en suppleant för
huvudförtroendepersonen.

Med företag avses i avtalet om förtroendepersoner separata bolag (huvudsakligen
aktiebolag).

Avdelningsförtroendeperson

Avdelningsförtroendepersoner kan väljas för separata verksamhetsenheter inom samma
bolag, t.ex. olika redaktioner, redaktioner som ligger på olika orter eller annars avskilt
från det huvudsakliga verksamhetsstället, stora självständiga avdelningar på stora
redaktioner osv. Förtroendeman för avdelningen avser således inte förtroendepersonen
för en redaktionsavdelning utan för en avdelning eller enhet inom företaget. För
avdelningsförtroendepersonen väljs också en suppleant.

Vad beträffar val av avdelningsförtroendeperson ska därom avtalas med arbetsgivaren
före valet. Detta är en förutsättning för att valet och den valdes rättigheter träder i kraft
på det sätt som avses i avtalet om förtroendepersoner. Redaktionsavdelningen kan alltså
inte ensidigt besluta att välja förtroendepersoner för avdelningarna för att bistå
huvudförtroendepersonen, även om det skulle behövas t.ex. med tanke på redaktionens
storlek.

Direktiv för val av förtroendepersoner inom FJF 2(7)

I företag där det inte sedan tidigare finns någon avdelningsförtroendeperson även om det
skulle behövas, ska redaktionsavdelningen inleda lokala förhandlingar i frågan.


Kontaktperson

Om det i ett företag inte finns någon huvudförtroendeperson eller
avdelningsförtroendeman, kan en kontaktperson väljas för att trygga
informationsförmedlingen.

Kontaktpersoner har inte samma rättigheter som nämns i avtalet om förtroendemän,
men kan ändå i praktiken representera FJF:s medlemmar på arbetsplatsen. Detta är
viktigt speciellt om det inte finns en egen FJF-redaktionsavdelning på arbetsplatsen.
Kontaktpersonerna får den post som FJF sänder till förtroendemännen och de kan i
tillämpliga delar delta i den förtroendemannautbildning som FJF anordnar.


FÖRTROENDEVALDA I KONCERNER

I alla koncerner bör man på ett ändamålsenligt sätt skapa ett nätverk av
förtroendevalda. En huvudförtroendeperson ska utses åtminstone för varje enskilt bolag i
varje koncern. Det förekommer dock allt oftare att koncernerna slår samman flera
tidningar i samma bolag och utgår ifrån att endast en huvudförtroendeperson ska utses för
bolaget trots att tidningarnas redaktioner ligger långt från varandra geografiskt sett.
Om egna huvudförtroendepersoner inte kan utses för de olika enheterna rekommenderar
FJF att åtminstone en egen avdelningsförtroendeperson utses för varje enhet (tidning
el.dyl.) Om arbetsgivaren inte går med på detta, ska redaktionen utse åtminstone en
kontaktperson för varje verksamhetsenhet.


VEM HAR RÖSTRÄTT?

Rätt att rösta i förtroendepersonsval har alla i företaget anställda FJF-medlemmar som
omfattas av kollektivavtalet.

Till kollektivavtalets tillämpningsområde hör inte sådana
huvudredaktörer eller redaktionella chefer, vilkas uppgift enligt
arbetsavtalet är att såsom arbetsgivarens företrädare ansvarigt handha
frågor i anslutning till de underlydande medarbetarnas arbetsvillkor.
Person, som endast handhar uppgifter i anslutning till praktisk
arbetsledning står inte i denna ställning. (Kollektivavtalet 1 kap. 1.1.
Avtalets tillämpningsområde)

Både för anställningens giltighet och medlemskapet är det avgörande datumet den
första oktober.

Röstberättigade är de som är anställda i företaget 1.10.2021. Röstberättigade är också
personer som har moderskaps-, vård-, alternerings- eller studieledigt samt personer
som fullgör sin värnplikt, om deras anställning fortgår.

Röstberättigade är även vikarier med tidsbundna arbetsavtal samt personer med så
kallade ttt-avtal (tarvittaessa töihin tulevat, på svenska: personer som arbetar när de
behövs) ifall de har ett arbets- eller ttt-avtal
Personer som pensionerats från företaget och frilansar har inte rösträtt eftersom de inte
står i anställningsförhållande till företaget.

Direktiv för val av förtroendepersoner inom FJF 3(7)

Den röstberättigades FJF-medlemskap ska vara i kraft 1.10.2019.
Om det föreligger oklarheter i fråga om datumet för anslutning eller utträde eller
medlemskapet i allmänhet, kan detta kontrolleras med förbundets kansli. För dem som
omfattas av fullmaktsinkassering kan uppbörden av medlemsavgift också kontrolleras
hos det egna företagets lönekontor.

En skriftlig förteckning över de röstberättigade ska uppgöras om det finns flera
kandidater och om valet förrättas genom omröstning med slutna valsedlar.


VEM ÄR VALBAR?

Den som ställer upp som kandidat för huvudförtroendepersonsposten ska vara en inom
kollektivavtalets tillämpningsområde verksam FJF-medlem som har varit i företagets
tjänst åtminstone ett år. Om det inte finns någon person som varit anställd i företaget i ett år kan också en
person som varit anställd kortare tid väljas till förtroendeperson, om han eller hon i övrigt
uppfyller villkoren.


INFORMATION OCH MÖJLIGHET ATT DELTA FÖR ALLA

Valfunktionärer och praktiska valarrangemang

Redaktionsavdelningen ska i god tid besluta hur och när valet förrättas. Valet ska
förrättas under oktober om ingenting annat avtalas med förbundet.
Tillräckligt många valfunktionärer ska väljas för att sköta de praktiska arrangemangen.
Det ankommer på dem att se till att kandidatnomineringen, omröstningen, rösträkningen
och meddelandet av resultatet sköts på ändamålsenligt sätt.
Röstningstiderna och -platserna ska ordnas så att deltagandet inte faller på långa
avstånd eller besvärliga arbetstider. Vid behov kan valet pågå i flera dagar. För
röstberättigade som arbetar långt borta från centralredaktionen kan möjlighet till
poströstning anordnas eller så kan hela valet ordnas elektroniskt.


Valförrättning i koncerner

Den gemensamma huvudförtroendepersonen för en koncern väljs av koncernens alla
röstberättigade anställda gemensamt. Varje redaktion väljer dock själv sin
avdelningsförtroendeperson.

Det ska finnas en valförrättare i varje koncernenhet som deltar i valet. Det är synnerligen
viktigt att valförrättarna samarbetar och bereder ärendena med omsorg.
Om det finns flera förslag till huvudförtroendeperson för en koncern förrättas valet
samtidigt på alla redaktioner. Vid behov kan förbundet ordna elektronisk röstning
(närmare information ger Simon Huldén, simon.hulden@journalistiliitto.fi).


Information och kandidatnominering

Kandidatnomineringen garanterar att alla röstberättigade i god tid innan en eventuell
omröstning vet vilka kandidaterna är.

Direktiv för val av förtroendepersoner inom FJF 4(7)

Alla röstberättigade ska få information om när kandidatnomineringen inleds och
avslutas, vilka kandidaterna är och när valet förrättas. Detta kan till exempel skötas med
e-post. Avdelningen kan själv besluta vilken informationskanal den föredrar.

Minst sju (7) dagar ska reserveras för kandidatnomineringen.

Om det finns flera kandidater, kan omröstningen inledas tidigast sju (7) dagar efter
kandidatnomineringens slut.

NÄR BEHÖVS OMRÖSTNING?

Om det bara finns en kandidat, behövs ingen omröstning.

Avsikten med kandidatnomineringen är att underlätta valförfarandet, om det på
arbetsplatsen redan råder enighet om vem som ska väljas. Om endast en kandidat har
uppställts för respektive uppgift i kandidatnomineringen, behövs ingen egentlig
omröstning.

Avdelningens styrelse fastställer resultatet av kandidatnomineringen och konstaterar att
den enda kandidaten blivit vald till huvudförtroendeperson. Om avdelningen saknar
styrelse fastställs resultatet av valfunktionärerna.

Om det finns flera kandidater förrättas omröstning med slutna sedlar.
Om det blir aktuellt att förrätta val, är omröstning med slutna sedlar den enda
möjligheten enligt direktiven. Förbundsstyrelsen godkänner inte s.k. sämjoval eller
öppen omröstning.

Om inga kandidater finns förrättas omröstning med slutna sedlar.
Om ingen valbar kandidat nominerats inom utsatt tid kan man vid omröstningen med
slutna sedlar rösta på vilken valbar medlem som helst.

Redaktionsavdelningen beslutar på vilket sätt huvudförtroendepersonebs suppleant
väljs.

Redaktionsavdelningen ska redan när förrättningen av valet planeras besluta hur
huvudförtroendepersonens suppleant väljs. Förfarandet ska slås fast på förhand,
redan innan kandidatnomineringen inleds.

Det finns många möjligheter, till exempel följande:

 • Vid kandidatnomineringen efterfrågas särskilt kandidater till posten som
  huvudförtroendepersonens suppleant. Om endast en person föreslås konstateras valet av
  honom eller henne på samma sätt som valet av huvudförtroendepersonen.
 • Om det finns flera än en kandidat både till huvudförtroendeperson och till
  huvudförtroendepersonens suppleant förrättas valen samtidigt men separat. Det är då bäst att
  t.ex. med olikfärgade röstsedlar garantera att väljarna vet vilket val det är frågan om.
 • Vid kandidatnomineringen eftersöks inte särskilt kandidater för posten som
  huvudförtroendepersonens suppleant, utan till suppleant utses den som fått näst mest röster i
  valet av huvudförtroendeperson.
 • Huvudförtroendepersonens suppleant väljs först efter att valet av huvudförtroendeperson har
  avgjorts.

Direktiv för val av förtroendeperson inom FJF 5(7)


VAL OCH RÖSTRÄKNING

Valet ska förrättas med slutna röstsedlar och så att valhemlighet iakttas.
Rösterna räknas genast efter avslutat val. Den kandidat som får de flesta rösterna blir
vald. Om rösterna faller lika avgör lotten. Protokoll förs över valförrättningen. En modell
på hur ett protokoll kan skrivas finns på förbundets webbplats.
Valresultatet fastställs av redaktionsavdelningens styrelse eller om sådan saknas av
valfunktionärernas sammanträde.
Avdelningen ska förvara valprotokollet, röstsedlarna och övriga officiella handlingar i
minst tre månader ifall valresultatet senare skulle ifrågasättas. Handlingarna kan också
lämnas till t.ex. föreningen för att förvaras.


MEDDELA RESULTATET – ÄVEN OM DEN FÖRRA FÖRTROENDEPERSONEN FORTSÄTTER

Valresultatet (huvudförtroendeperson och suppleant, avdelningsförtroendepersoner och
suppleanter, kontaktpersoner samt arbetarskyddsfullmäktige och suppleanter) ska
omedelbart meddelas både förbundet och den egna medlemsföreningen.
Anmälan till förbundet kan göras på en elektronisk blankett som finns på förbundets
webbplats eller per e-post. I det senare fallet bör samma uppgifter som e-blanketten
frågar efter fyllas i. Föreningarna ger avdelningarna anvisningar om sitt eget förfarande.

Valresultatet bör anmälas till förbundet senast 15.11.

Anmälan om vem som valts ska göras även i det fall att den förra
huvudförtroendepersonen har omvalts. Förbundet meddelar enligt kollektivavtalet
arbetsgivaren skriftligt om de förtroendepersoner som valts. Förtroendepersonernas ställning
blir officiell först i och med förbundets anmälan.


BESVÄR

Om en röstberättigad medlem av FJF anser att man vid valet förfarit felaktigt kan han
eller hon lämna in ett skriftligt besvär över detta till FJF:s förbundsstyrelse. Besvär ska
inlämnas senast inom en månad efter att resultatet kungjorts.
Om förbundsstyrelsen finner att man väsentligt har avvikit från bestämmelserna i
förtroendepersonsavtalet eller från givna direktiv, kan den bestämma att nytt val ska
förrättas.


HUVUDFÖRTROENDEPERSONENS AVGÅNG

Om en huvudförtroendeperson under sin mandatperiod avsäger sig eller avgår från sin
uppgift, avlider eller utträder ur kollektivavtalets tillämpningsområde (t.ex. genom att
övergå till en chefspost) blir suppleanten huvudförtroendeperson  utan särskilt val.
En ny suppleant väljs då på det sätt som redaktionsavdelningen fastställer på samma
sätt som vid valet av huvudförtroendeperson.
Direktiv för val av förtroendemän inom FJF 6(7)


SAMMANSLAGNING AV FÖRTROENDEPERSONS- OCH ARBETARSKYDDSVAL

Valet av arbetarskyddsfullmäktige följer samma tvåårsrytm som förtroendepersonsvalet.
På de redaktioner där en egen arbetarskyddsfullmäktige väljs för den redaktionella
personalen kan arbetarskyddsvalet anordnas samtidigt med förtroendpersonsvalet i
oktober.

Den redaktionella personalen kan utse en egen arbetarskyddsfullmäktig
under förutsättning att det på arbetsplatsen finns minst tio redaktionella
tjänstemän och att man gemensamt på lokal nivå konstaterat att
redaktionen ur arbetarskyddssynpunkt och med tanke på det samarbete
som avses i lagen är en ändamålsenlig helhet. (Kollektivavtalet 15 kap.
Arbetarskyddssamarbetet inom redaktionerna)

De redaktioner som inte väljer en egen arbetarskyddsfullmäktig deltar i
arbetarskyddsvalet i november–december tillsammans med företagets övriga personal.
Om valen kombineras ska man beakta bl.a. de olika grunderna för rösträtt. I
arbetarskyddsvalet är alla som på valdagen står i anställningsförhållande
röstberättigade och valbara, oavsett om de är organiserade eller inte. I
förtroendepersonsvalet har endast FJF:s medlemmar rösträtt.

Arbetarskyddscentralen har utfärdat egna anvisningar om arbetarskyddsval.
Redaktionerna kan i sina egna arbetarskyddsval tillämpa direktiven för val av
huvudförtroendeperson.