Om arbetsförhållandet tar slut

Hur lång är uppsägningstiden? Ska jag skriva under ett avgångspaket om arbetsgivaren hotar med uppsägning? Vem vet mera om arbetslöshetsförmåner?

Hur lång är uppsägningstiden? Ska jag skriva under ett avgångspaket om arbetsgivaren hotar med uppsägning? Vem vet mera om arbetslöshetsförmåner?

På den här sidan har vi samlat information om och frågor kring vad som sker när ett arbetsförhållande tar slut. Har du ytterligare frågor kan du vända dig till din förtroendeperson eller till Journalistförbundets jurister. Som medlem i Journalistförbundet får du gratis juridisk rådgivning bland annat i frågor som gäller arbetsavtal.

Arbetsgivaren kan säga upp ett arbetsförhållande endast med hänvisning till de uppsägningsgrunder som nämns i Arbetsavtalslagen (26.1.2001/55). Uppsägningsgrunden ska alltid vara saklig och vägande.

EKONOMISKA ORSAKER OCH PRODUKTIONSMÄSSIGA ORSAKER

Journalistförbundet har publicerat handboken Omställningsförhandlingar – anvisningar för förhandlingar som inletts för att minska arbetskraften av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. I handboken Omställningsförhandlingar handbok 2023 hittar du svar på många frågor som berör hur omställningsförhandlingar ska gå till, uppsägning, permitteringar med mera. Läs gärna den och ta vid behov kontakt med Journalistförbundet för att be om råd.

Arbetsgivaren får säga upp ett arbetsavtal om det till buds stående arbetet av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker eller av orsaker i samband med omorganisering av arbetsgivarens verksamhet har minskat väsentligt och varaktigt. Innan en kollektiv uppsägning ska en arbetsgivare (som har över 20 anställda) föra samarbetsförhandlingar i enlighet med lagen om samarbete inom företag. Mer info om samarbetsförhandlingar hittar du i Journalistförbundets handbok för samarbetsförhandlingar.

Det finns ingen uppsägningsgrund om arbetsgivaren innan eller efter uppsägningen anställt en person för liknande arbetsuppgifter, även om arbetsgivarens verksamhetsförutsättningar inte ändrats under samma tid. Det finns inte heller en grund för uppsägning ifall omorganisering inte lett till att arbetet verkligen minskat.

Innan uppsägning bör arbetsgivaren utreda om en anställd som hotas av uppsägning kan erbjudas annat jobb eller utbildning för nya uppdrag.

  • Vad ska jag göra? Ta kontakt med förtroendepersonen på din arbetsplats. Om ni inte har en förtroendeperson, ta kontakt med Journalistförbundet.

ORSAKER SOM BEROR PÅ DEN ANSTÄLLDA

Arbetsgivaren kan säga upp ett arbetsförhållande om orsakerna beror på arbetstagaren. Så här säger arbetsavtalslagen: ”Som sakliga och vägande grunder för uppsägning som beror på eller har samband med arbetstagarens person kan anses allvarligt brott mot eller åsidosättande av sådana förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet samt en väsentlig förändring av de personliga arbetsförutsättningar på grund av vilka arbetstagaren inte längre kan klara av sina arbetsuppgifter.”

Frånvaro från arbetet som saknar grund eller ogrundad vägran att utföra arbetsuppgifter kan leda till uppsägning.

Uppsägning som beror på den anställda förutsätter vanligen att den anställda först fått en varning.

  • Vad ska jag göra? Ta kontakt med förtroendepersonen på din arbetsplats. Om ni inte har en förtroendeperson, ta kontakt med Journalistförbundet.

UPPSÄGNINGSTIDER

Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivarens allmänna uppsägningstider följande:

  • 14 dagar, om anställningsförhållandet har varat högst ett år
  • en månad, om anställningsförhållandet har varat mer än ett men högst fyra år
  • två månader, om anställningsförhållandet har varat mer än fyra men högst åtta år
  • fyra månader, om anställningsförhållandet har varat mer än åtta men högst tolv år
  • sex månader, om anställningsförhållandet har varat mer än tolv år.

De allmänna uppsägningstiderna för en anställd är:

  • 14 dagar, om anställningsförhållandet har varat högst fem år
  • en månad, om anställningsförhållandet har varat mer än fem år.

I överlåtelse av affärsverksamhet, vid företagssanering, vid arbetsgivarens konkurs eller död finns särskilda uppsägningstider fastställda i lagen.

AVGÅNGSPAKET SOM ALTERNATIV TILL UPPSÄGNING

Ibland erbjuder arbetsgivaren ett så kallat avgångspaket som ett alternativ till uppsägning. Ett avgångspaket innebär att arbetsgivaren när arbetsförhållandet upphör, utöver lön under uppsägningstiden, betalar stöd eller ersättning som inte fastställts i lagen. På samma gång avtalar man vanligen om detaljer kring hur arbetsförhållandet tar slut och att arbetsgivaren inte är skyldig att följa de förpliktelser som ingår i ovan nämnda exempel. På sidan Förbundets publikationer hittar du anvisningen Uppsägning eller avgångspaket där vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

HÄVNING AV ARBETSAVTAL

Ett arbetsavtal kan också hävas så att det upphör genast. En hävning kan bli aktuell om den anställdas förfarande eller åsidosättande av sina förpliktelser kan anses så allvarliga att an inte kan förutsätta att arbetsförhållandet fortsätter ens under uppsägningstiden. Även ett tidsbundet arbetsavtal kan hävas.

  • Vad ska jag göra? Ta kontakt med förtroendepersonen på din arbetsplats. Om ni inte har en förtroendeperson, ta kontakt med Journalistförbundet.

ARBETSLÖSHETSSKYDD

Om du är i ett arbetsförhållande så är du som medlem i Journalistförbundet också medlem i arbetslöshetskassa A-kassan. Läs mer om arbetslöshetsskyddet på A-kassans webbplats.