Fullmäktige, styrelsen och utskott

Journalistförbundet har grundats av sina medlemmar och det är medlemmarna som fattar de viktiga besluten genom fullmäktige och styrelsen

Förbundets ordförande och styrelse

Journalistförbundets fullmäktige väljer förbundets styrelse och ordförande. Just nu är ordförande Hanne Aho (2022–2026) som valdes till uppgiften 2015. Mandatperioden är fyra år och Aho återvaldes 2019 och 2022. Ordförande jobbar heltid på förbundets kansli i Helsingfors. De övriga styrelsemedlemmarna sköter sitt förtroendeuppdrag vid sidan av sitt eget arbete. Ordförande är också styrelsens ordförande. Styrelsens första viceordförande är Sanna Väre (Radio- och teveredaktörernas förbund) och andra viceordförande Ville Hänninen (Finlands frilansjournalister).

Styrelsen ansvarar för att bereda beslut för fullmäktige och fattar beslut om hur besluten ska implementeras – med stöd av Journalistförbundets personal. Styrelsen sammanträder i regel en gång i månaden med undantag för sommarsemestern. Styrelsemedlemmarna får delta i styrelsearbetet på arbetstid, vilket är överenskommet i Journalistförbundets kollektivavtal. I styrelsemötena deltar också fullmäktiges ordförande och viceordföranden.

fullmäktige

Fullmäktige är Journalistförbundets högsta beslutsfattande organ och väljs för en mandatperiod på fyra år. Nuvarande fullmäktige höll sitt konstituerande möte i Helsingfors i december 2022.  

Fullmäktige består av 76 ledamöter av vilka fyra är studentrepresentanter. Varje fullmäktigeledamot har en personlig suppleant. Fullmäktige samlas till ordinarie möte två gånger per år, på våren och hösten. På höstmötet godkänner fullmäktige förbundets budget och verksamhetsplan och fastställer förbundets medlemsavgift. På våren godkänner fullmäktige verksamhetsberättelsen och bokslutet för året innan och diskuterar följande års budget och verksamhetsplan. Extra möten hålls främst för att diskutera eller godkänna kollektivavtal.

Ledamöterna väljs av Journalistförbundets medlemsföreningar. Förbundet har sammanlagt 18 medlemsföreningar. De största är Radio- och teveredaktörernas förbund och Helsingforsnejdens journalister, den minsta föreningen är Ålands journalister. 

Journalistförbundets fullmäktige leds fram till 2026 av ordförande Antti Laakso, Radio- och teveredaktörernas förbund, första viceordförande Kaisa Kauppila, Helsingforsnejdens journalister och av andra viceordförande Sini Silvan, Turun Journalistiyhdistys Åbo Journalistförening.

Protokoll från tidigare fullmäktigemöten kan skickas till fullmäktiges medlemmar genom en informationsbegäran. Skicka din informationsbegäran till Kira Närhi, ledningens assistent: kira.narhi(a )journalistiliitto.fi.

utskott och arbetsgrupper

Som stöd för sitt beredande arbete använder styrelsen utskott och arbetsgrupper. Som medlemmar i utskotten och arbetsgrupperna väljs ofta erfarna organisationsaktiva från olika medlemsföreningar.

Fullmäktiges och styrelsens medlemmar

Utskott och arbetsgrupper 2023–2026