Journalistförbundets uppgifter

Finlands Journalistförbund har som uppgift att förbättra sina medlemmars ekonomiska och professionella position samt arbetsförhållanden, oberoende av arbetets form.

Intressebevakningens tyngdpunkt ligger på den kollektiva avtalsverksamheten. Detta kompletteras med försvar av medlemmarnas intressen på arbetsplats- och individnivå.

Kärnan i den lokala intressebevakningen är nätverket av förtroendepersoner. Förbundet utbildar sina medlemmar i resultatrik intressebevakning på basnivå.

Intressebevakningen handlar om att påverka lagstiftningen i samarbete med fackföreningsrörelsen och andra instanser, även internationellt. Förbundet försvarar journalisternas upphovsrätt.

Som sin särskilda uppgift har Finlands Journalistförbund försvarandet av journalistiken och dess etiska regler. Förbundet befrämjar yttrandefriheten. Mediepolitiskt är målet att värna om den mediala mångfalden.

För att nå framgång i skötandet av dessa uppdrag krävs en aktiv medlemskår som är medveten om sina rättigheter samt en effektiv organisationsstruktur.