Förtroendepersoner

På en arbetsplats möts dagligen olika behov och förväntningar. Företagens verksamhetsmodeller är i ständig förändring. En förtroendeperson representerar arbetstagarna i arbetslivets olika skeden och i förhandlingar med arbetsgivaren.

Intressebevakningen inom Finlands Journalistförbund grundar sig på att lokalt valda förtroendepersoner vakar över att kollektivavtalen följs. Inom Journalistförbundet finns det kring 140 huvud-, avdelnings- och områdesförtroendepersoner.

Förtroendepersonen har en viktig roll i att utveckla arbetsplatsen. Hon eller han är också arbetstagarens stöd, något som är särskilt viktigt när det uppstår konflikter. Förtroendepersonen har därför ett starkare anställningsskydd än övriga anställda. I krissituationer ska hon eller han fritt kunna agera. Dem som förtroendepersonen representerar i förhandlingar med arbetsgivaren ska också ge sitt fullständiga stöd åt förtroendemannen.

Huvudförtroendepersonen, arbetarskyddsfullmäktige och chefen bildar en trio som snabbt kan lösa problem på arbetsplatsen. Samtliga har också tystnadsplikt i personfrågor.

För att kunna sköta sitt uppdrag behöver förtroendepersonen faktakunskap. Hon eller han ska också vara bra på att samarbeta, lösa problem och ha en känsla för förhandlingar. Finlands Journalistförbund stödjer förtroendepersonerna genom att erbjuda utbildning och aktuella evenemang. Förtroendepersonerna kan delta i dessa utbildningar och evenemang på sin arbetstid. Arbetsgivaren betalar också en så kallad måltidsersättning.

Val av förtroendepersoner ordnas i enlighet med Medieförbundets och Journalistförbundets kollektivavtal vartannat år i oktober. Följande tvåårsperiod räcker 2024–2025.