Generell / 13.09.2023

Journalistförbundets medlemmar är nöjda med förbundets tjänster – de är också redo för arbetskonflikter

Journalistförbundets medlemmar är rätt nöjda med förbundet och dess verksamhet. Det framkommer i medlemsundersökningen som görs vartannat år. Enligt undersökningen har förbundet lyckats på många plan. Enkätsvaren visar också att medlemmarna på bred front är redo att vid behov tillgripa konfliktåtgärder. Medlemmarna anser att Journalistförbundet i synnerhet ska jobba för att trygga inkomstnivån. Presskortets betydelse har vuxit jämfört med tidigare. Medlemmarna upplever att Journalistförbundet har blivit bättre på att bevaka frilansars och självanställdas intressen. Enligt medlemsundersökningen är Journalistförbundets viktigaste uppgift att trygga sina medlemmars inkomstnivå genom kollektivavtal. Viktigt är också den juridiska rådgivningen, tryggande av yrkesetiken och att jobba för branschens allmänna uppskattning. Listan är så gott som identisk med den från undersökningar från tidigare år. ”En skillnad jämfört med tidigare är att medlemmarna anser att det är allt viktigare att Journalistförbundet jobbar för yrkesgemenskapen. Betydelsen av att höra till ett sammanhang kommer också fram i andra svar i undersökningen”, säger Simon Huldén, chef för medlemstjänster. Största delen av de svarande anser att det är lätt att få hjälp från förbundet. De som varit i kontakt med förbundets kansli säger att de fått hjälp och svar på sina frågor. Enligt undersökningen får medlemmarna information om förbundet genom medlemsbrevet, webbplatsen och tidningen Journalisten, som anses extra viktig.

Medlemmarna redo att tillgripa konfliktåtgärder

Enkäten frågade också om medlemmarnas förhållande till och tankar om arbetskonflikter. Svaren tyder på att medlemmarna på bred front är redso att tillgripa konfliktåtgärder, det gäller i synnerhet medlemmar under 30 år. Av de svarande anser 94 procent att stridsåtgärder är befogade ifall arbetsgivaren inte följer arbetslagstiftningen eller kollektivavtalet. De svarande (83 procent) tycker också att konfliktåtgärder är befogade om arbetsgivaren försämrar arbetsvillkoren. ”Det är tydligt att medlemmarna i större grad än tidigare insett att arbetsgivarna kontinuerligt försöker försämra arbetsvillkoren. Det att medlemmarna i stor utsträckning är redo för stridsåtgärder backar oss i förhandlingar med arbetsgivarna. Medlemmarna är redo att försvara sina rättigheter”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Självanställda nöjdare än tidigare

Självanställda har i tidigare undersökningar varit mer missnöjda med Journalistförbundets verksamhet än övriga medlemsgrupper. Årets undersökning visar att frilansar och andra självanställda är nöjdare än tidigare. ”De upplever att förbundet jobbar för dem. Men, det finns mycket arbetet kvar att göra”, säger intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. Ett viktigt steg är kollektivavtalet för audiovisuella översättare vilket undertecknades i våras. Enligt Savolainen är målet att sluta fler avtal som gäller självanställda, bland annat med Medieförbundet, om minimiarvoden och upphovsrätter.

Mer stöd för de svagaste

Medlemsundersökningen lyfter också fram vad Journalistförbundet kan bli bättre på. De svarande hoppas att förbundet ännu mer bestämt ska jobba för att förbättra arbetsvillkoren för självanställda och villkoren för dem med osäkra anställningsförhållanden. Petri Savolainen säger att det hänvisar till självanställda och visstidsanställda. Efter EU-kommissionens nya riktlinjer har förbundet bättre förutsättningar att jobba för förhandlingar om självanställdas rättigheter. ”Läget för visstidsanställda hotas av målet i regeringsprogrammet om att man i framtiden ska kunna göra visstidsavtal för 12 månader utan särskild grund. Arbetsmarknaden präglas just nu av osäkerhet på många plan”, säger Petri Savolainen. Medlemmarna vill också utveckla sig själva. I enkätsvaren önskade sig medlemmarna utbildning om artificiell intelligens (Kolla), videon, om användning av sociala medier och om frilansarbete. Medlemsundersökningen i ett nötskal
  • 74 procent av de svarande är rätt nöjda eller mycket nöjda med Journalistförbundets tjänster och verksamhet.
  • Presskortet är en av de viktigaste orsakerna att höra till förbundet. Även kollektivavtalsförhandlingar och möjligheten att få hjälp och stöd vid problem är viktiga orsaker till att höra till förbundet.
  • Inkomstbunden arbetslöshetsersättning upplevs också som viktigt men dess betydelse har sjunkit jämfört med tidigare.
Om utredningen:
  • Journalistförbundets medlemsundersökning gjordes 16 maj – 2 juni 2023.
  • Medlemmarna svarade på enkäten genom en e-postlänk.
  • Undersökningen gjordes av Iro Research Oy.
  • Den förra undersökningen gjordes 2021. Läs mer om den här.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.