Generell / 21.05.2021

Journalistförbundets fullmäktige: distansarbete väckte diskussion på frågestunden

På fullmäktiges frågestund kan ledamöter ställa frågor till styrelsen och personalen. Bild: Heli Saarela. Bild:
Under Journalistförbundets fullmäktige hålls alltid en frågestund då ledamöterna kan ställa frågor till styrelsen eller till förbundets personal. På vårfullmäktige 2021 fördes en livlig diskussion om distansarbete. Flera ledamöter tog upp frågan om distansarbetets för- och nackdelar. Ledamöterna undrade vad Journalistförbundet kan göra för att främja det goda som distansarbetet fört med sig: lugn och ro att arbeta, kortare arbetsresor och lättare att kombinera arbete med familjeliv och fritidsintressen. Petri Savolainen, intressebevakningsdirektör konstaterade att förbundet med säkerhet kommer att diskutera frågan med både arbetsgivarna och med Journalistförbundets medlemmar. Distansarbete är en fråga som man kommer överens om lokalt på arbetsplatserna. Flera ledamöter berättade om erfarenheter på den egna arbetsplatsen: om hur man lokalt kommit överens om arrangemangen för distansarbete och om hur anställda orkat bättre tack vare distansarbetet. Samtidigt påpekade många att det är skäl att ha klara spelregler för att distansarbetet inte ska bli en börda eller något man gör ofrivilligt, utan tillräckliga ramar. På frågestunden diskuterades också upphovsrättsdirektivet och om förbundets åtgärder. Juristen Sanna Nikula sade att implementeringen är försenad på flera håll i EU, också i Finland. Nikula konstaterade att Journalistförbundet tagit ställning i frågan, så att direktivet ska vara möjligast bra för upphovsrättsinnehavarna. Journalistförbundet har samarbetet med forumet för upphovsrätt (Tekijäoikeusfoorumi). Regeringens proposition gällande upphovsrätten torde läggas fram före sommaren. En ledamot undrade hur frågan om frilansarnas arbetshälsovård avancerar. I bakgrunden finns ett fullmäktigeinitiativ med målet att utreda hur frilansars, både företagare och andra frilansars, arbetshälsovård kunde förbättras. Juristen Hannu Hallamaa berättade att frågan fortfarande utreds. För tillfället förhandlar förbundet med två företag. Målet är att lägga fram en modell före sommaren 2021.    

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.