Nyheter / 13.06.2017

FJF om lagförslag: ”Tydligare regler för startpeng”

Journalistförbundet har gett ett utlåtande (på finska) till arbets- och näringsministeriet om regeringens proposition till en ändring av lagen om arbetslöshetsskydd (på finska). Journalistförbundet föreslår en ändring i punkten som berör hur startpeng ska beviljas till nya företagare. I lagförslaget föreslår regeringen att en förutsättning för att få startpeng för företagsverksamhet, som bedrivits under en period på fyra månader samtidigt då man fått arbetslöshetsförmåner, är att verksamheten bedrivits på deltid. Journalistförbundet föreslår att en person ska kunna få startpeng oberoende av om hen varit självanställd eller skött ett företag på heltid eller deltid. "Ett av lagförslagets syften är att man ska kunna pröva på företagsverksamhet eller vara självanställd under fyra månader. Idén är också att man då inte ska beakta om arbetet gjorts på heltid eller deltid när beslut fattas om arbetslöshetsförmåner. Enligt regeringens förslag skulle arbetets art ändå ha betydelse för startpengen, något som kan utgöra en risk för företaget. Journalistförbundet anser att startpengen inte ska påverkas av om arbetet görs på heltid eller deltid", säger förbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.