Generell / 28.08.2018

Petri Savolainen: ”Onödigt att ändra uppsägningsgrunderna”

Journalistförbundet motsätter sig regeringens förslag att göra det lättare att säga upp personer i företag med under 20 anställda. Förslaget ingår i regeringens proposition att ändra arbetsavtalslagstiftningen Propositionen har sin bakgrund i regeringens beslut om att ändra arbetsavtalslagens bestämmelser om uppsägningsgrunder. Enligt förslaget lättas kriterierna för individuell uppsägning i företag med färre än 20 anställda. Genom ändringen vill regeringen sänka tröskeln för sysselsättning. Journalistförbundet har i ett utlåtande (via länken hittar du utlåtandet på finska) tagit ställning till lagförslaget. Journalistförbundet motsätter sig de föreslagna ändringarna och anser att de både är onödiga och skadliga. Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen räknar upp lagförslagets centrala problempunkter, särskilt med tanke på mediebranschen: 1) Ökad ojämlikhet Små arbetsplatser skulle, ifall lagen träder i kraft, beröras av bestämmelser som sätter dem i en ojämlik position jämfört med större arbetsgivare. Räknar man med privat anställda inom samtliga branscher så skulle 36 procent av de anställda omfattas av den nya lagstiftningen. Lagförslaget berör i stor grad även mediebranschen. En allt större del av våra medlemmar jobbar för små företag. 2) Ineffektivitet Regeringen utgår från att små företag i och med lagändringen skulle våga anställa fler personer. Men är det rätt väg att gå genom att ändra på kriterierna för individuell uppsägning? Enligt bakgrundsmaterialet för lagförslaget finns det inte tillräckligt mycket stöd för den teorin. Lagändringen kan också påverka journalisters intresse att i framtiden söka sig till mindre företag. Arbetsgivarna säger ofta att det i Finland är svårt att säga upp anställda med hänvisning till individuella skäl. Det finns ändå inte särskilt mycket bevis för detta påstående. 3) Oklara effekter I slutändan är det rättspraxis som kommer att avgöra på vilka individuella grunder man kan säga upp anställda. Det tar flera år innan rättspraxis etableras. Ingen vet med andra ord vad lagförslaget skulle leda till. Det enda vi vet är att anställda inte skulle behandlas jämlikt. På ett företag skulle kanske en form av klander leda till en uppsägning medan det på ett annat företag skulle krävas en mycket mindre förseelse. Och det är ofta slumpen som avgör ifall en person råkar jobba på ett företag som har färre än 20 anställda. 4) Arbetslöshetsskyddet Inom arbetslöshetsskyddet hör människor redan i dag till olika kategorier. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlorar den arbetssökande sin arbetslöshetsförmån (vanligen för tre månader) ifall hen själv har varit orsak till att anställningsförhållandet upphört (har sagt upp sig själv eller arbetsgivaren har sagt upp hen på grund av en orsak som har med den anställdas person att göra). Personer som blivit uppsagda från företag med under 20 anställda skulle lättare hamna i karens. 5) Rättsprocesser Den nya lagen skulle leda till fler rättsprocesser där anställda skulle kräva att uppsägningen hävs. Det är genom rättsprocesser ny rättspraxis skapas. Har små arbetsplatser råd med det? För ytterligare information, kontakta Petri Savolainen:  petri.savolainen@journalistiliitto.fi, tfn 050 534 2485.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.