Generell / 25.01.2018

Kopiosto ber marknadsdomstolen om tolkning av upphovsrättslagen

Upphovsrättslagen säger att de som gör tv-program ska ersättas för innehåll som vidaresänds i kabel-tv-näten. Upphovsrättsorganisationen Kopiosto har i flera år försökt etablera en förhandlingskontakt med de kabeloperatörer som verkar i Finland, för att få in de ersättningar som upphovsmännen till tv-programmen har rätt till. Kabeloperatörerna har dock bestridit Kopiostos tolkning av upphovsrättslagen och därför har några egentliga avtalsförhandlingar inte kunnat inledas. För att lösa den oklara situationen lämnade Kopiosto 24.1.2018 till Marknadsdomstolen en stämningsansökan som gäller kabeloperatören Telia. Syftet är att utverka ett prejudikat om tolkningen av upphovsrättslagen när det gäller vidarsändning av tv-program i kapelnät. Samtidigt hoppas Kopiosto på en lösning på de upphovsrättsersättningar som ska betalas till tv-programmens upphovsmän för användningen av deras programinnehåll.  Över hälften av hushållen i Finland tittar på tv via kabelnäten. ”Kopiostos ståndpunkt är att lagen är tydlig och står sig även i internationell jämförelse. De olika partnerna tolkar dock lagen på olika sätt. Med hjälp av en tolkning från Marknadsdomstolen vill vi få en lösning på det oklara läget som har fortgått i många år, och trygga upphovsrättsersättningarna för upphovsmännen till audiovisuellt material", säger Kopiostos vd Valtteri Niiranen. Kopiosto företräder i ärendet om vidaresändning ett brett spektrum av upphovsmän för tv-program – bland andra regissörer, manusförfattare, skådespelare, filmfotografer, radio- och tv-referenter, journalister, översättare och kostymdesigner. Kopiosto är också en av Undervisnings- och kulturministeriet godkänd avtalslicensorganisation när det gäller vidaresändning.

Finland udda fågel i Europa

Upphovsmännens rätt till ersättning för tv-kanalernas vidaresändning skrevs in i lagen igen i juni 2015. Orsaken till ändringen var att EU-kommissionen gett Finland en formell underrättelse i saken; tidigare avvek Finlands lagstiftning från motsvarande bestämmelser i det övriga Europa. I de andra nordiska länderna och i EU-området – bortsett från Storbritannien – får upphovsmännen ersättning för vidaresändning sedan tiotals år tillbaka. I det här avseendet är Finland fortfarande ett undantag när det gäller vidaresändning av tv-program. Under den senaste tiden har distributionskanalerna för audiovisuella produktioner utvecklats och blivit fler, och förändringen fortsätter. Samtidigit har tv-tittandet via kabelnäten blivit allt mer populärt. Upphovsmännen ska få ersättning för att deras verk används. På så sätt tryggas förutsättningarna för skapande arbete och produktionen av högklassigt innehåll också i fortsättningen. De inhemska tv-kanalernas ersättningar till upphovsmännen för vidaresändning skulle förbättra möjligheterna att producera kvalitetsinnehåll för tv i Finland.   Mera information: Kopiosto verkställande direktör Valtteri Niiranen, 0400 245 008, valtteri.niiranen@kopiosto.fi direktör Arto Tamminen, 040 520 5369, arto.tamminen@kopiosto.fi   KÄLLA: Kopiosto

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.