Generell / 31.08.2023

Frilansarnas arbetsmarknadsundersökning: Fakturering och inkomster har stigit – skillnaden till anställda fortfarande stor

Både frilansars faktureringen och den beskattningsbara inkomsten har stigit efter coronapandemin. Det framgår i Journalistförbundets arbetsmarknadsundersökning för frilansar.

Enkäten fylldes i av förbundets frilansmedlemmar i början av sommaren.’ Medianen för den beskattningsbara inkomsten är 27 000 euro vilket är den högsta nivån sedan Journalistförbundet började fråga om frilansars inkomster. För två år sedan då den förra arbetsmarknadsundersökningen gjordes låg medianinkomsten på 22 000 euro. Frilansarnas totala fakturering är ändå på samma nivå som 2018.

”Även om frilansarnas inkomster har ökat är skillnaden till branschens anställdas inkomster fortfarande betydande. Enligt den nya undersökningen är ”frilansens euro” 62 cent”, säger Journalistförbundets intressebevakningschef Petri Savolainen.

Arvodena har hålits på samma nivå som tidigare. 65 procent av de svarande konstaterade att arvodena låg på samma nivå som förr.

”En positiv förändring jämfört med hur det var under coronapandemin är att antalet frilansar som får högre arvoden än tidigare har vuxit en aning”, säger Hanna Zidan, sakkunnig i arbetsmarknadsfrågor.

I den förra undersökningen 2021 meddelade endast fyra procent av de svarande att arvodena eller lönerna höjts. I årets undersökning är motsvarande siffra 17 procent.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster är på samma nivå som tidigare. Kvinnorna har i medeltal 27 600 euro och männen 32 600 euro i beskattningsbar inkomst. Kvinnornas sammanlagda fakturering var i medeltal 34 500 euro medan männens var 42 500 euro.

Fler än nöjda med Journalistyförbundets intressebevakning

Av dem som svarade på frilansarnas arbetsmarknadsundersökning är 60 procent rätt nöjda eller mycket nöjda med förbundets intressebevakning. Andelen mycket nöjda har stigit från 9 till 15 procent. Andelen rätt missnöjda sjönk från 12 till 10 procent och andelen mycket missnöjda från 6 till 2 procent.

”Siffrorna återspeglar antagligen Journalistförbundets och Finlands frilansjournalisters arbete för att främja rätten till kollektiv förhandling.”

Arbetsmarknadsundersökningen

  • Gjordes som en e-postenkät maj–juni 2023.
  • 374 personer svarade, svarsprocenten var 19.
  • Undersökningen förverkligades av Kantar Public.
 

Läs en utförligare beskrivning av resultaten här (på finska)

Nyheten om undersökningen från 2021 kan du läsa här.


Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.