Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Vill du bli ONM:s journalistrepresentant?

Journalistförbundet letar efter personer som vill bli medlemmar eller personliga suppleanter i Opinionsnämnden för massmedier för treårsperioden 2018–2020.

Opinionsnämnden för massmedier (ONM) är ett självregleringsorgan som förläggarna och journalisterna grundade år 1968. Dess uppgift är att tolka god journalistisk sed samt att försvara yttrande- och publiceringsfrihet. Förutom ordförande har nämnden 13 medlemmar av vilka 8 representerar medierna och 5 publiken.

ONM:s medlemmar väljs för en tre år lång mandatperiod vid understödsföreningens årsmöte. Årsmötet fattar beslut på basen av bakgrundsorganisationernas förslag. Nämndens medlemmar får ett mötesarvode. Deras resekostnader ersätts också.

Journalistförbundets kandidater bör vara medlemmar i Journalistförbundet och insatta i journalistreglerna och i branschens etiska frågor. I val av medlemmar lägger årsmötet vikt vid att nämnden ska vara mångsidig och balanserad.

Ifall du är intresserad av att bli Journalistförbundets medlem i ONM ska du skriva en fritt formulerad ansökan. Skicka din ansökan till Journalistförbundets ombud Juha Rekola så att ansökan är honom tillhanda senast fredagen 27 oktober 2017 kl. 12.00.

Adressen är Juha Rekola, Broholmsgatan 16, PB 252, 00531 Helsingfors eller e-post:  juha.rekola (at) journalistiliitto.fi.  För ytterligare information, kontakta Juha Rekola 040- 512 0036. Rekola talar gärna svenska.