Nyheter / 10.10.2017

Vill du bli ONM:s journalistrepresentant?

Journalistförbundet letar efter personer som vill bli medlemmar eller personliga suppleanter i Opinionsnämnden för massmedier för treårsperioden 2018–2020. Opinionsnämnden för massmedier (ONM) är ett självregleringsorgan som förläggarna och journalisterna grundade år 1968. Dess uppgift är att tolka god journalistisk sed samt att försvara yttrande- och publiceringsfrihet. Förutom ordförande har nämnden 13 medlemmar av vilka 8 representerar medierna och 5 publiken. ONM:s medlemmar väljs för en tre år lång mandatperiod vid understödsföreningens årsmöte. Årsmötet fattar beslut på basen av bakgrundsorganisationernas förslag. Nämndens medlemmar får ett mötesarvode. Deras resekostnader ersätts också. Journalistförbundets kandidater bör vara medlemmar i Journalistförbundet och insatta i journalistreglerna och i branschens etiska frågor. I val av medlemmar lägger årsmötet vikt vid att nämnden ska vara mångsidig och balanserad. Ifall du är intresserad av att bli Journalistförbundets medlem i ONM ska du skriva en fritt formulerad ansökan. Skicka din ansökan till Journalistförbundets ombud Juha Rekola så att ansökan är honom tillhanda senast fredagen 27 oktober 2017 kl. 12.00. Adressen är Juha Rekola, Broholmsgatan 16, PB 252, 00531 Helsingfors eller e-post:  juha.rekola (at) journalistiliitto.fi.  För ytterligare information, kontakta Juha Rekola 040- 512 0036. Rekola talar gärna svenska.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.