Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Arbetsgruppen, som tillsatts av Understödsföreningen för Opinionsnämnden för massmediers styrelse, har gett ett förslag på hur journalistreglerna ska uppdateras. Förslaget är nu hos medlemsföreningarna, bland annat hos Journalistförbundet för kommentarer.

Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. En punkt berör definition och reglering av utomstående finansiering av journalistik. En handlar om hur man ska berätta om ändringar i en text eller ett inslag för publiken och en annan om principer kring att avpublicera innehåll. Ett nytt tema är att ingen persons liv eller hälsa ska äventyras, till exempel vid en kris eller olycka.

Enligt arbetsgruppen är ett syfte med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens i det journalistiska arbetet. Målet är också att på ett brett plan förtydliga och enhetliga journalistreglerna, i synnerhet när det gäller vad man ska göra.

Samtidigt som arbetsgruppen jobbat med journalistreglerna har Opinionsnämnden för massmediers kansli jobbat på en handbok för hur journalistreglerna ska tillämpas. I handboken finns Opinionsnämndens tidigare beslut och uttalanden i samband med den punkt i reglerna som behandlas. Samtidigt bedömerOpinionsnämndens kansli ifall samtliga utlåtanden från tidigare årtionden fortfarande ör aktuella och användningsbara.

Understödsföreningen fattar beslut om de förnyade journalistreglerna i april. De uppdaterade reglerna och den nya handboken publiceras i maj.

Opinionsnämnden för massmedier.

Journalistreglerna hittar du här.