Journalistförbundet förbättrar sin kriskommunikation bland annat genom att uppdatera sina kommunikationsplaner, utbilda personalen och genom att utveckla ledarskapet och sin verksamhet. 

Åtgärderna finns med bland de 12 förslag som en utomstående utredare kommit fram till. Utredningen gjordes eftersom Journalistförbundets fullmäktige i november 2023 godkände en kläm om att utreda förbundets kommunikation under den då pågående förtroendekrisen. Förtroendekrisen hängde ihop med den dåvarande chefredaktören för Journalisten som fick en en anmärkning från Upphovsrättsnämnden för sin bok. 

Journalistförbundet beställde i början av året en intern utredning över förbundets kriskommunikation. Utredningen gjordes av Lilly Korpiola som är fackboksförfattare och expert på kommunikation. Korpiola presenterade sin utredning och sina utvecklingsförslag för Journalistförbundets fullmäktige på vårmötet 23 maj. 

Enligt fullmäktige är utredningen bra och omfattande. Fullmäktige diskuterade utredningen grundligt och bad förbundets styrelse utveckla Journalistförbundets verksamhet enligt rapportens rekommendationer.  Du hittar utredningen i förbundets materialbank.

Konkreta råd för framtiden 

”Den färska utredningen ger Journalistförbundet råd och kunskap om hur beredskapen för kriskommunikation kan förbättras”, säger fullmäktiges ordförande Antti Laakso

Utredningen lyfter fram flera skäl till varför krishanteringen och kommunikationen fungerade trögt. Till exempel hade utvecklingen av kriskommunikationsplanen blivit på hälft. Därför saknades ett system för reservpersoner och en plan för hur man bemöter omfattande mediepublicitet. 

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho säger att det är bra att kommunikationen utreddes av en utomstående.  

”Under utredningsprocessen har vi fått bredare förståelse för de saker som vi måste utveckla. Också processen i sig har varit viktig”, säger Aho. 

Hon säger att flera av de konkreta råd utredaren tagit upp redan verkställts. 

”Vi har kommit överens om ett system med reservpersoner och kommit överens om ansvarsområden vid krissituationer mer tydligt än tidigare”, säger Aho. 

Förbundet utredde allmänhetens och medlemmarnas syn på Journalistförbundet  

Förutom att utreda hur kommunikationen fungerade under krisen i höstas ville fullmäktige också utreda hur krisen påverkat allmänhetens och medlemmarnas syn på Journalistförbundet. Även detta lades fram som en kläm på mötet i november 2023. Denna utredning gjordes av företaget Iro Research Oy.  

Hur allmänheten ser på Journalistförbundet utreddes genom medborgarpanelen Tuhat suomalaista, Tusen finländare. Bland de svarande var det många som mindes diskussionerna om Journalistförbundet i höstas. Men deras inverkan på bilden av förbundet var inte så stor. 

  • 45 procent av finländarna mindes att de hört eller läst om diskussionen hösten 2023. Lika många kom inte alls ihåg att de skulle ha läst eller hört om ämnet. 
  • Bland dem som hört om ämnet svarade 55 procent att deras bild av Journalistförbundet var oförändrad. Bland dem som hört om ämnet svarade 14 procent att deras bild av förbundet förbättrats och 23 procent att bilden försämrats.  
     
  • Två av tre svarande sade att de anser att Journalistförbundets medlemmar gör ett viktigt jobb för att medborgarna ska få rätt information om samhället.  

Enkäten som riktades till Journalistförbundets medlemmar skickades till 6 263 medlemmar. 705 svarade. Bland medlemmarna har krisen haft en något större inverkan på hur man ser på Journalistförbundet jämfört med svaren från allmänheten. 

  • Av de svarande sade 46 procent att deras bild av Journalistförbundet var oförändrad, 36 procent att bilden försämrats och 15 procent att bilden förbättrats.  
  • Av de svarande sade 57 procent att deras bild av tidningen Journalisten var oförändrad, 21 procent att bilden försämrats och 13 att den förbättrats.  
  • 42 procent ansåg att Journalistförbundet hanterade frågan dåligt och 30 procent att förbundet hanterade den bra.  

På basen av svaren upplevde medlemmarna Journalistförbundets kommunikation på det stora hela bra. Medlemmarna önskade att förbundet i synnerhet skulle utveckla sin kriskommunikation. 

Här hittar du mer information om utredningen som granskade bilden av Journalistförbundet.

Läs mer om temat: 

30 november 2023: Journalistförbundets fullmäktige diskuterade förtroendet för Pettersson – majoriteten stödjer henne inte, https://journalistiliitto.fi/sv/journalistforbundets-fullmaktige-diskuterade-fortroendet-for-pettersson-majoriteten-stodjer-henne-inte/