Nyheter / 27.03.2024

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk. Med rättssäkra användningslicenser för läroanstalter, företag och andra sammanslutningar ser man till att det är enkelt att använda tv-program och kopiera verk på ett ansvarsfullt sätt.

Kopiosto erbjuder heltäckande användningslicenser

Kopiosto säljer licenser för kopiering och användning av upphovsrättsskyddade publikationer och andra verk. Kopieringslicenserna för läroanstalter och företag hör till Kopiostos mest etablerade licensprodukter. Förutom detta beviljar Kopiosto användningstillstånd också till bibliotek, arkiv och museer för att gammalt material som dessa har i sina samlingar ska kunna användas på webben eller för forskning. För bibliotek finns en licens för användning av bokillustrationer på webben.

Kopiosto säljer också licenser för användning av tv-program som skyddas av upphovsrätten. Dessa säljs i synnerhet till läroanstalter. Därtill beviljar Kopiosto licenser till operatörer för av-upphovspersoners och utövande konstnärers räkning för lagring av tv-program i nätlagringstjänster samt för vidaresändning av utländska tv-kanaler.   

Genom avtalslicenssystemet kan verkens användare få en rättssäker och heltäckande användningslicens. De kan använda verken mångsidigt och ansvarsfullt, med respekt för upphovsrätten. Upphovspersoner, förläggare och andra rättsinnehavare får för sin del en skälig ersättning för användningen av verk och andra skyddade objekt. Läs mer här om Kopiostos täckande användningslicenser

Största delen av användningslicenserna som Kopiosto beviljar är sådana avtalslicenser som avses i upphovsrättslagen. Det innebär att Kopiosto för upphovspersoners och utövande konstnärers räkning kan bevilja läroanstalter och företag mycket omfattande användningslicenser, eftersom undervisnings- och kulturministeriet har godkänt organisationen som avtalslicensorganisation på ifrågavarande användningsområde för verken.

Genom avtalslicenssystemet kan verkens användare få en rättssäker och täckande användningslicens. De kan använda verken mångsidigt och ansvarsfullt, med respekt för upphovsrätten. Upphovspersoner och andra rättsinnehavare får för sin del en skälig ersättning för användningen av verk och andra skyddade objekt. 

Förutom de etablerade användningslicenserna tar Kopiosto även fram nya licenslösningar. I och med reformen av upphovsrättslagen 2023 utvidgades Kopiosto-fullmaktens omfattning. På grund av ändringarna skulle upphovspersonerna och förläggarna uppdatera fullmakten de gett till Kopiosto. På det sättet säkerställs att verkens rättsinnehavare får de ersättningar de har rätt till även för nya sätt att använda verk.

Under den senaste tiden har Kopiosto gjort villkoren i sina användningslicenser mer begripliga. Villkoren i kopieringslicensen för läroanstalter förtydligades och visualiserades 2022. Tydliga och enkla licensvillkor gör det lättare för lärarna att använda verk i enlighet med villkoren. År 2023 fortsatte Kopiosto detta arbete genom att omformulera villkoren i kopieringslicensen för företag och sammanslutningar.

Upphovsrättsersättningarna möjliggör stipendier och andra tjänster

Upphovsrättsersättningar som samlats in för kopiering av tryckta publikationer och verk på webbplatser betalas via Kopiostos medlemsorganisationer till verkens upphovspersoner och förläggare. Organisationerna fördelar ersättningarna till upphovspersonerna inom sitt område i form av stipendier och priser eller ordnar tjänster som på annat sätt gynnar branschen.Förläggarorganisationerna delar ut merparten av ersättningarna som direkta utbetalningar till förläggarna.  

Med stöd av avtalslicensen beviljar Kopiosto användningslicenser även för upphovspersoner som inte har gett fullmakt att licensiera sina verk. På grund av detta är Kopiostos medlemsorganisationer skyldiga att dela ut ersättningarna till alla upphovspersoner inom den bransch de representerar, inte enbart till organisationens medlemmar. 

Kopiosto ordnar utbildningar och upphovsrättsrådgivning

Kopiosto främjar den kreativa branschens verksamhetsmöjligheter genom att delta i den samhälleliga debatten och genom att påverka bland annat upphovsrättslagstiftningen. Kopiosto ordnar även upphovsrättswebbinarier och allmän upphovsrättslig rådgivning för medlemsorganisationernas medlemmar. Kopiosto hjälper upphovspersoner och förläggare som gett en Kopiosto-fullmakt med att övervaka olovlig användning av verk tillsammans med Upphovsrättens informations- och övervakningscentral TTVK. 

Kopiosto informerar verkens användare, såsom läroanstalter, om sätt att använda verken som är tillåtna enligt upphovsrättslicenserna. Kopiosto ordnar årligen ca 100 utbildningar om upphovsrätt och användningslicenser för lärare och undervisningspersonal samt upprätthåller webbplatsen Kopiraittila som man kan använda för att undervisa om och lära sig om upphovsrätt.

Upphovsrättsersättningar till av-upphovspersoner

Kopiosto betalar upphovsrättsersättningar till av-upphovspersoner och utövande konstnärer för lagring och visning av tv-program i undervisningen, vidaresändning av utländska tv-kanaler samt lagring av tv-program i nätlagringstjänster. Därtill betalar Kopiosto kompensation för privat kopiering till tv-programmens upphovspersoner och utövande konstnärer. Mer information om hur du kan få ersättningar för de program du varit med om att göra finns på Kopiostos webbplats.  


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.