I en debattartikel i Göteborgs-Posten i torsdags (5.3) skriver Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) om bakgrunden till den mediepolitiska utredningen.

”Den ska lägga grunden till ett helt nytt sätt för journalistiken att kunna fylla sin demokratibärande roll”, skriver hon.

Bakgrunden till utredningen är bland annat mediebranschens förändring och presstödets utformning, som enligt Bah Kuhnke är föråldrat. I artikeln lyfter Bah Kuhnke fram den lokala journalistiken som särskilt utsatt. ”På de senaste tio åren har det lagts ned över 120 lokala tidningsredaktioner. Utan att ha ersatts av någon annan journalistisk produkt. För demokratin är detta ett stort problem. Om medborgarna ska kunna ta en aktiv del i det demokratiska samtalet, påverka och kritiskt granska samhället så behövs fria medier. Det kan inte ersättas av hörsägen, populism eller tillrättalagda statliga informationsinsatser”, skriver hon.

Utredningens utgångspunkt ska enligt Bah Kuhnke vara de demokratiska utmaningar som följer av medieutvecklingen och förändrade konsumtionsmönster av media. ”Allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort ska stå i fokus. Utredaren ska även undersöka om det finns geografiska områden där tillgången till mediebevakning av lokala frågor och beslutsprocesser är särskilt svag”, skriver hon.

Utredaren ska analysera behovet av nya mediepolitiska verktyg som ligger bortom dagens system för presstöd. Utredaren ska i sin analys väga in aspekten av samernas status som urfolk samt de nationella minoriteternas behov och rättigheter när det gäller de nationella minoritetsspråken. Utredaren ska också beakta behoven av tillgängliga medier för personer med funktionsnedsättning, samt det allmänna biblioteksväsendets roll.

Utredningen ska vara klar senast den 30 april 2016. Inom de närmaste veckorna kommer den svenska regeringen att presentera en proposition om ett reformerat presstöd.