När Helsingfors journalistförening och Tidskriftsjournalisternas förbund i Finland planerade en sammanslagning aktualiserades frågan om hur väl Journalistförbundets stadgar tar i beaktande förändringar i organisationen. 

För att förbundet i dag och i framtiden bättre ska förändra sig och understöda förändringar bland medlemsföreningarna föreslogs en stadgeändring enligt följande:

I förbundets stadgar läggs följande stycke till i §29:

”Ifall en eller flera medlemsföreningar går samman under en fullmäktigeperiod får den medlemsförening som fortsätter förrätta ett kompletterande val för att välja fullmäktigerepresentanter. Föreningen får välja lika många ledamöter som de tidigare föreningarna haft sammanlagt tidigare.”

(fri översättning, L.Laurent)

Fullmäktige godkände stadgeändringen utan diskussion.