Utdrag ur Arbets- och näringsministeriets meddelande:

Ändringarna i semesterlagen trädde i kraft 1 april 2016.  I fortsättningen finns det en självrisktid på sex dagar när semestern flyttas fram på grund av insjuknande under semestern. Dessutom intjänas semester i högst sex månader under tiden för moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet. 

Sex dagars självrisktid för sjukdagar under semestern

I och med ändringen av semesterlagen har arbetstagare som blir sjuka under sin semester rätt att flytta fram semestern efter sex självriskdagar. Självriskdagarna kan också utgöras av enstaka dagar av arbetsoförmåga. Varje arbetstagare tryggas dock minst fyra veckors semester, om arbetstagaren har tjänat in minst 24 vardagar semester under kvalifikationsåret.

Enligt den nuvarande semesterlagen har arbetstagaren kunnat flytta fram semesterdagar då han eller hon varit arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall.

Under familjeledighet intjänas mindre semester 

Enligt den nuvarande lagen tjänar arbetstagare in semester under hela familjeledigheten, med undantag för vårdledighet. I och med lagändringen intjänas semester under högst 156 dagar av moderskaps- och föräldraledighet och 156 dagar av faderskaps- och föräldraledighet, dvs. under sex månader. 

Den nya lagen tillämpas på sådana dagar av moderskaps- och föräldraledighet eller på motsvarande sätt dagar av faderskaps- och föräldraledighet som infaller efter att lagen trätt i kraft. Dessutom förutsätts att den första perioden av familjeledighet för det aktuella barnet infaller 1.4.2016 eller därefter. 

Källa: Arbets- och näringsministeriet, 1.4.2016