Kampanjen Operation Fastjobb jobbar mot så kallade nollavtal – för fasta anställningar. Kampanjen vill också förbättra arbetsvillkoren för inhoppare och för visstidsanställda. Kampanjen omfattar en webbplats med information om initiativet, är aktiv på sociala medier och har även en namninsamling för ett medborgarinitiativ. Operation fastjobb beskriver på sin webbplats kampanjens syfte så här: ”Operation Fastjobb är en kampanj som för medborgarna samman och ger möjlighet att förbättra sina arbets- och livsvillkor. Genom att förena krafterna kan medborgarna göra sina röster hörda och påverka beslutsfattandet. Avsikten med kampanjen är att lyfta fram missförhållandena med snuttjobb (arbete som inhoppare eller visstidsanställd, red.anm.) och skapa samhällelig debatt och samtidigt erbjuda en påverkningskanal för att lösa problemen.”

Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen berättar här varför och hur förbundet understöder kampanjen:  

”Journalistförbundet har arbetat och arbetar med frågor som hänger ihop med bemanningsanställningar och arbete där personer sysselsätter sig själva, till exempel som egenföretagare eller frilansare. Förbundet har också utrett vilka konkreta problem dessa arbetsformer medför för journalister. Det har varit svårt att genom kollektivavtal avtala om arbetsvillkoren för människor med sådana här anställningar, därför behövs ändringar i lagstiftningen.

Under regeringsperioden 2011–2015 har Arbets- och näringsministeriet haft en så kallad trendarbetsgrupp (trendityöryhmä) som bland annat behandlat arbetets nya former det vill säga arbete som inte utförts inom fasta arbetsavtal. I arbetsgruppen diskuterades frågor som hänger ihop med deltids- och visstidsarbete, bemanningsarbete och arbete där personer sysselsätter sig själva, till exempel som frilansare och/eller egenföretagare.

För Journalistförbundet är arbetsvillkoren för dem som sysselsätter sig själva en central fråga och då är fokus särskilt på frilansarna. Trendarbetsgruppen fick till stånd flera utredningar, bland annat en omfattande granskning som gjordes av Statistikcentralen, men på lagstiftningsnivå var resultatet knappt. Det är den nya riksdagen och regeringen som måste ta tag i det arbetet.

Kampanjen Operation Fastjobb är ett bra sätt att genom medborgaraktivism lyfta fram samma frågor som trendgruppen arbetat med. Kampanjen har som första mål att påverka de så kallade nollavtalen, mot vilka kampanjen för tillfället samlar namn för ett medborgarinitiativ.

Även om Journalistförbundet som organisation inte är med i kampanjens kärngrupp syns kampanjens teman i vår verksamhet. För att påverka problemen som hänger ihop med de så kallade nollavtalen behöv lagstiftning. Det samma gäller lagstiftningsarbete som hänger ihop med andra problem och arbetets nya former.”

Bekanta dig med kampanjen Operation Fastjobb på:

http://operaatiovakiduuni.fi/svenska/

Den så kallade Trendarbetsgruppens slutrapport hittar du på Arbets- och näringsministeriets publikationer.

Texten är en översättning av intressebevakningsdirektör Petri Savolainens finska text på förbundets webbplats.