Responsen för årets pilotprojektet i karriärrådgivning var positiv och Journalistförbundets styrelse föreslog på fullmäktiges ordinarie höstmöte att projektet får en fortsättning. Nina Porra, utbildningsombud, presenterade bakgrunden till pilotprojektet:

”Flera fackförbund erbjuder i dag karriärrådgivning åt sina medlemmar. I Danmarks Journalistförbund är rådgivningen en populär tjänst som i många fall fungerar som en inkörsport till förbundet.”

Journalistförbundets utbildningsombud Nina Porra ordnade hösten 2015 ett pilotprojekt i karriärrådgivning. Närmare 50 personer sökte till projektet och 20 antogs. Bland dem fanns anställda, arbetslösa, frilansar – både från print- och eter/webbmedier samt från förlagsbranschen. En medverkande fick rådgivning på svenska. Bland de sökande var 10 procent män och till rådgivningen valdes slutligen 2 män och 18 kvinnor från olika delar av Finland. De medverkande var i åldern 25–55 år.

Företagen som erbjöd karriärrådgivning var UP Partners och Helsingin Ura-instituutti. De medverkande delades in i två grupper så att företagen fick 10 personer var. I karriärrådgivningen ingick 3–4 samtal med en rådgivare och uppgifter som gjordes på webben enligt rådgivarens instruktioner.

Responsen var oerhört positiv. Av de 20 medverkande skulle 19 rekommendera att karriärrådgivning erbjuds alla medlemmar.

Styrelsen föreslår nu att karriärrådgivning år 2016 erbjuds sammanlagt 150 medlemmar. Utbildningen kostar 40 000 euro och tjänsten köps av UP Partners som kan erbjuda karriärrådgivning på svenska eller finska. Rådgivningen är kostnadsfri för medlemmarna. En medlem som avbryter rådgivningen i mitten återkrävs på kostnaderna (ifall det inte sker pga medicinska skäl). I december utvärderas erfarenheterna och beslut om en fortsättning görs.

Fullmäktige godkände styrelsens förslag.