Nyheter / 17.05.2013

Pressens strejk avvärjd

Det nya avtalet gäller från och med 1.6.2013 till 30.9.2014 och ger åtminstone en löneförhöjning på 0,7 procent eller i snitt 26 euro till i månaden. Summan är 11 euro högre än vad Mediernas centralförbund erbjöd i slutet av förhandlingarna.

Löneförhöjningen följer en tvådelad modell som tar i beaktande hur löneutvecklingen ser ut i övriga branscher (främst teknologibranschen) efter höstens kollektivavtalsförhandlingar.

Enligt förbundets ordförande Arto Nieminen hör de här avtalsförhandlingarna till de svåraste i förbundets historia. Många av arbetsgivarsidans ursprungliga förslag var sådana att Journalistförbundet inte ens kunde tänka sig att förhandla om dem.

”Att förkorta semestern från tre till två veckor var inget vi gick med på att diskutera. Inte heller att avlägsna de yrkesetiska spelreglerna”, säger Nieminen. 

Enligt Nieminen uppfyller avtalet man fick till stånd inte alla önskningar från förbundet.

”Men vi klarade av att parera försvagningsförslag och att visa åt motparten att förbundet och dess medlemmar har beredskap att ta till hårda åtgärder om inget annat hjälper.”

Journalistförbundets fullmäktige beslutade enhälligt att stöda riksförlikningsmannens medlingsförslag och de förslag som FJF och Mediernas centralförbund tidigare kommit överens om. Övertidsförbudet är hävt  och strejkhotet avblåst.

Tidtabell för löneförhöjningarna:

- Den 1 juni i år höjs lönerna med 0,7 procent.

- I januari 2014 förhandlar FJF och Mediernas Centralförbund om nästa löneförhöjning, som styrs av hur övriga branscher avtalat under hösten 2013. Ifall parterna inte kommer överens löses frågan av riksförlikningsmannen senast 31.1.2014. Den andra delen av löneförhöjningen träder i kraft 1.2.2014.

Av den totala löneförhöjningen (hela avtalsperioden) betalas 2/3 som en allmän höjning medan 1/3 förhandlas företagsspecifikt. Ifall man inom företagen inte kan komma överens om hur den företagsspecifika potten ska fördelas tillämpas en så kallad ”stoppbräda” (perälauta). Stoppbrädan innebär att den lokala potten blir 30 procent mindre och fördelas som en allmän förhöjning på arbetsplatsen. 

 

Övriga centrala frågor som parterna kom överens om:

Praktikanter

FJF föreslog att praktikantlön inte ska utbetalas ifall en praktikant utför arbetsuppgifter enligt klass 2b eller 3. Gränsen drogs slutligen vid klass 3 – då ska praktikanten få ordinarie lön enligt avtal.

Semester

En arbetstagare ska få ta ut sin semester i en enhetlig period på 18 dagar. Tidigare var minimilängden 12 dagar. En arbetstagare kan ändå, om hon eller han vill, komma överens om att dela in semestern i kortare perioder.

 

Semesterlagen förnyas i oktober i år, vilket innebär en del ändringar även i pressens kollektivavtal. Förnyelserna påverkar rätten att flytta sin semester i samband med arbetsoförmåga. FJF och Mediernas centralförbund ska ännu diskutera hur förnyelsen tillämpas i praktiken och utarbeta noggrannare anvisningar.

Timlön

I punkt ”4.4. Minimilöner” i pressens kollektivavtal görs följande tillägg: ”Ifall lönen bestäms på basis av timlön, räknas minimilönen genom att dela lönen i tabellen över lönegrupper med siffran 157 …”

Avtalets tillämpningsområde

På vilket sätt ska kollektivavtalet återspegla eller ta i beaktande att allt fler journalister i de traditionella tidningshusen nu också jobbar med tv? Den här frågan fick ännu ingen lösning. FJF och Mediernas centralförbund kom ändå överens om att grunda en gemensam arbetsgrupp som före 31 mars 2014 ska reda ut hur kollektivavtalet i framtiden ska tillämpas.

 

Det tidigare kollektivavtalet gällde fram till 30.4.2013 och går att läsa här.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.