Nyheter / 07.05.2013

Övertidsblockad nu: svar på kinkiga frågor

1. Ska jag göra övertiden, då jag kommit överens om den före övertidsblockaden började?

Övertidsblockaden som gäller hela pressen började fredagen den 3 maj kl 14.00. Från och med fredagen gör ingen nya övertider eller sådana man kommit överens om tidigare.

2. Får jag resa under övertidsblockaden?

Tiden man använder för att resa är restid, vilket inte räknas som arbetstid. Resor kring den ordinarie arbetstiden är alltså tillåtna, om man inte arbetar då man reser. Arbete som utförs då man reser är arbetstid och det räknas med i bedömningen av övertid.

3. Kan man ändra arbetsplatsens arbetsturssystem?

Då arbetsturssystemet förändras bör man rådgöra med huvudförtroendemannen.

4. Kan arbetstiden tillfälligt förlängas?

Förlängningen beror sannolikt på övertidsblockaden, så en förlängning av arbetstiden är inte möjlig under övertidsblockaden. Under flexibel arbetstid arbetar man också ordinarie arbetstid. Flexsaldot får inte ackumuleras, inte ens under en arbetsdag.

5. Ska jag göra nio timmars arbete på 7,5 timmar?

Ordinarie arbetstid som prickats in på arbetsturlistan görs normalt. Tilläggs- eller övertidsarbete utförs inte, även om man skulle ha kommit överens om det i förväg. Då en ordinarie arbetstur på 7,5 timmar antecknats i arbetsturlistan gör man alltså arbetsturen på normalt vis.  Under övertidsblockaden ska man dimensionera arbetet på ett sådant sätt att arbetsmängden också motsvarar 7,5 timmars arbete. Vid oklara fall be om tilläggsinformation av din förtroendeman eller förbundet.

6. Måste deltidsanställda gå med på att jobba tilläggstimmar?

Under övertidsblockaden få man inte ta mer timmar.

7. På vilket sätt berör övertidsblockaden förändringar i arbetstidens begynnelse- och sluttider?

Man efterföljer de arbetstider som man kommit överens om i förväg, ifall inte något nytt överenskommes. Enligt kollektivavtalet läggs arbetsturlistan upp, om möjligt, tre veckor före arbetsperioden inleds.

8. Jag stannade hemma på grund av sjukdom, på vilket sätt vikarieras min arbetstur?

Någon kan vikariera dig inom ramen för den ordinarie arbetstiden. Som övertidsarbete får man inte vikariera arbetsturen.

9. Får arbetsgivaren använda utomstående arbetskraft, t.ex. inhyrd arbetskraft?

Enligt lagen om samarbete inom företag ska arbetsgivaren göra förhandsanmälan om planerad användning av utomstående arbetskraft till förtroendemannen, som sedan kan kräva att ärendet behandlas i samarbetsförfarande. Under samarbetsförfarandet får utomstående arbetskraft inte användas på arbetsplatsen. Att anställa utomstående arbetskraft för att bryta strejken är dessutom en kränkning av de anställdas organisationsfrihet.

10. Vad ska man göra om förmannen utövar påtryckning för att man ska arbeta övertid?

Ta omedelbart kontakt med antingen huvudförtroendemannen eller förbundets kollektivavtalsjour.

11. Får icke fackligt anslutna göra övertid?

Även de oorganiserades arbete omfattas av övertidsblockaden. Medlemmarna bör övervaka att även de följer övertidsblockaden. Den anställda har alltid rätt att vägra övertidsarbete utan att meddela orsak.

12. Jag är medlem i Journalistförbundet och arbetar som grafiker på en tidning. På mig tillämpas den grafiska branschens kollektivavtal. Kan jag gå med i övertidsblockaden?

Stridsåtgärderna gäller endast arbete inom ramen för pressens kollektivavtal. Ifall ett annat kollektivavtal tillämpas på arbetstagarens anställningsförhållande, exempelvis AKTA eller den grafiska branschens kollektivavtal, fortsätter den anställda arbeta som vanligt. Att göra övertidsarbete är alltid frivilligt, så den anställda har skäl att vägra arbeta övertid.

13. Vad händer med semestern och outtagna ledigheter om strejken börjar?

Om semestern har börjat före strejken avbryter strejken inte den. I sådana fall betalas lön för semestertiden. Ifall semestern tar slut under strejken övergår personen från semester till strejk, och utbetalning av lön upphör dagen efter semestern. Efter strejken återgår man till arbetet. Om strejken börjar före tidigare överenskommen semester är den anställda i strejk och semestern börjar inte. Arbetsgivaren har inte rätt att ensidigt flytta semestern så att den skulle börja under strejken.

 

 

Närmare information:

FJF:s telefontjänst i avtalsfrågor och juridik 044 - 7555 5000, må-fre kl. 9-16 (ej torsdag 9.5.)


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.